Laatst bijgewerkt: donderdag 21 mei 2015

Ingekomen Post

Grolloo wil eigen raadslid in 1869

Uit de Drentsche en Asser Courant van 18 augustus 1869.

18690818 krant DAC grolloo weerbaarUit bijna alle gemeenten in Drenthe heeft men, door middel der courant, berigten ontvangen omtrent de verkiezingen van Raadsleden zoo ook uit Rolde. Bij de verkiezing aldaar heeft nog al iets opmerkelijks plaats gehad. Vooreerst zijn te Rolde twee Raadsleden gekozen, of liever één er van herkozen,van welke de herkozene bijna viermaal den ouderdom van den geko­zene heeft.

Verder bezit het kerkdorp Rolde alléén, behalve den burgemeester, vier van de zeven Raadsleden, terwijl het kerkdorp Grollo geen enkel lid heeft, hoewel het, volgens gegeven inlichting, grootere som in den Gemeenteomslag bijdraagt als Rolde.

In de veronderstelling nu, dat die lasten eenigzins geevenredigd zijn aan ieders vermogen, zoo volgt hieruit, dat Grollo in dit opzigt, Rolde verre moet overtreffen, daar het dorp Rolde plus minus driemaal zooveel zielen telt als Grollo.

"Geld brengt ook verstand aan", zegt men gewoonlijk, maar dat schijnt te Grollo niet meer te gelden.