Toegankelijkheid

vlag Duitslandvlag GB

 

 

DE HERVORMDE GEMEENTE GROLLOO/SCHOONLOO

uit: Grolloo van verleden tot heden

 

 

kerk-504617

Kerk en pastorie, het middelpunt van het dorp.

Ongeveer in de 9de eeuw zal de bevolking in onze gemeente Christen zijn geworden. Rolde was het centrum, daar stond ook de moederkerk. Eeuwenlang gingen onze voorouders uit Grol100 en Schoonloo daar ter kerke.
Dat duurde tot 1853. Toen ontstond de zelfstandige gemeente Grolloo/Schoonloo met een eigen kerk en pastorie. De stoot daartoe gaven vooral de Grolloër boeren Roelof Hagting en Remmelt Haange en uit Schoonloo Lens Beijering.
De weg naar Rolde was lang en bezwaarlijk. Dat moest wel afbreuk doen aan het kerkelijk leven, dat sterk verweven was met de dorpsgemeenschap. Vandaar het streven naar eigen zelfstandigheid. De bouwkosten voor kerk en pastorie zouden f 10.000,-bedragen. Een groot bedrag voor de ruim 40 gezinnen in Grolloo en Schoonloo, met samen nog geen driehonderd inwoners. Vooral wanneer men bedenkt dat de toenmalige geldwaarde ongeveer 100 maal hoger was dan de huidige.
Ruim de helft bracht de eigen bevolking op; het overige moest uit andere bronnen komen.

 

Uit krantenartikelen halen we de volgende gegevens:
1848 maart Vanwege grote loopafstand verzoek om eigen kerk. Er komt nog geen besluit.
1850 juli Op andere plaatsen is ook behoefte aan een kerk. Ook vanwege de afstanden. Daar gaat het om meer gelovigen.
Wanneer Grolloo-Schoonloo nu eens niet alleen met geld voor de kerk, maar ook voor het traktement van de dominee zouden komen…. 
1852 juli De ingezetenen kunnen 150 gulden op tafel leggen voor het traktement van de predikant.
1852 november Uit provinciale fondsen kan men 2000 gulden verwachten.
Begroot is ʄ 9612
Inwoners dragen ʄ 5409,50 bij
Er ontbreekt nog ruim ʄ 4000
Er wordt uiteindelijk negatief beslist.
1853 januari Er is een keuze gemaakt in bakstenen en een aannemer uit Assen – Westerink – zal voor ʄ 1591,50 de klus klaren.
1853 februari Een kerkenraad is benoemd, de eigen kerk komt een stap dichterbij.
1853 juli Voorgesteld wordt om een subsidie vanuit de provincie toe te staan van ʄ 1500.
De advertentie ten behoeve van de aanbesteding wordt geplaatst.
1853 september De algemene synode van de Nederlands Hervormde Kerk kent een bedrag van ʄ2000 toe.
1853 oktober Verzoek aan de minister van Eeredienst om handopening tot eene beroeping.
1853 december   Er hebben zich zeven kandidaten gemeld.
Nog diezelfde maand wordt Cornelis Bolt benoemd.
1854 januari Inwijding van de kerk.
1854 maart Predikant C. Bolt wordt op de 19de maart door zijn stiefvader Ds. Slomp uit Diever bevestigd.

 

 

De eerste kerkdienst van de eigen gemeente, waarin de nieuwe kerkeraad door Ds. Borgesius van Rolde bevestigd wordt, werd op zondag 9 maart in de school gehouden. Als eerste predikant wordt dan Ds. Cornelis Bolt beroepen, die dat tot 1870 is gebleven. Hij is hier in Grolloo gestorven.
Van het begin af aan was het kerkelijk leven nauw verbonden met de dorpsgemeenschap. Het daadwerkelijk meeleven van de kerkeraad richt zich bij heuglijke en moeilijke tijden zoveel mogelijk op alle inwoners van Grolloo en Schoonloo. Ook omgekeerd geven bijna alle gezinnen een geldelijke bijdrage om het mogelijk te maken, dat de kerk in hun midden haar functie kan blijven vervullen. Dat zij dat inderdaad willen, is opnieuw gebleken bij de restauratie van kerk en pastorie in het jaar 1976, toen de offervaardigheid ook weer heel groot was.

Het laatste heugelijke feit in het kerkelijke leven van Grolloo vond plaats op zondag 14 augustus 1983. Toen werd officieel het orgel, een pneumatisch pijporgel, in gebruik genomen, waarmee voor het eerst in het 130-jarige bestaan van de kerk in Grolloo een echt orgel bespeeld kon worden. Daarvoor heeft men zich steeds moeten behelpen met een harmonium en later met een elektronisch orgeltje. Het nieuwe orgel is afkomstig uit de Jozefkerk in Assen. Ook de restauratiekosten van het orgel zijn door de kerkgemeente zelf betaald. Het geld werd verzameld via rommelmarkten, extra collectes en de verkoop van lepeltjes en kandelaars.

Voor de gegevens van de kerk van nu verwijzen wij u graag naar de site grolloo.com. Klik op de hieronderstaande link:

https://www.grolloo.com/onze-kerk.html

 

Op 19 oktober 2023 heeft Stichting Old Grol een nieuw informatiebord aangeboden en geplaatst. De oude had jaren dienst gedaan, maar was niet meer leesbaar.

infobord kerk NL