Toegankelijkheid

Acte van scheiding en deling van de Markegronden van Grolloo 1859

 

Bron: Deze pagina is gemaakt door gebruik te maken van een getypt document  dat in opdracht van de Boermarke in 1979 is uitgewerkt door de heer J. Meijers uit Rolde. Daarnaast is een scriptie gebruikt van Diny Leertouwer, gemaakt in 1983 voor de Rijksuniversiteit Leiden. De tekst is afkomstig van een met de hand geschreven document, welke moeilijk leesbaar is. Er is getracht zo goed mogelijk te tekst te volgen, maar instaan voor een zuivere weergave kunnen we niet.

November 2021, Bertus Reinders
Met dank aan Gesinus Lunsing en Henk Meems. 

 

Voor den ondergeteekende Meester Anthony Homan Notaris standplaats in de gemeente Vries te Vries, Kanton en Arrondissement Assen Provincie Drenthe in tegenwoordigheid van nagenoemden en mede ondergeteekenden aan mij Notaris bekende getuigen en in bijzijn van den Heer en Meester Hendrik Vos Plaatsvervangend Kanton Regter van het Arrondissement Assen voormeld en in die betrekking verschijnende wonende te Assen zijn verschenen

 

 1. Derk Smeenge landbouwer wonende te Vries voor zich en in hoedanigheid van Vader en Voogd over zijn minderjarig kind Ida Smeenge bij wijlen zijne Echtgenoote Ida Meijeringh in echte verwekt en als mondeling gemagtigde van Jan Meijeringh landbouwer wonende te Gasselte in hoedanigheid van toeziend Voogd over het gemelde minderjarig kind
 2.  Jan Dalman landbouwer wonende te Grollo Gemeente Rolde mondeling gemagtigde van Harm Tammink landbouwer en grondeigenaar wonende te Zuidlaren
 3.  Gerrit Hilberts landbouwer wonende te Grollo gemeld als mondeling gemagtigde van Jantien Haange weduwe Hendrik Berends Hilberts landbouwersche, van Aaltien Hilberts landbouwersche echtgenoote van Geert Hadders landbouwer beide wonende te Grollo Gemeente Rolde de vrouw door den man gesterkt en bijgestaan, van Lammiena Hilberts landbouwersche mede wonende te Grollo gemeld en Jan Jansen landbouwer alsmede te Grollo voormeld woonachtig voor zich en als in gemeenschap van goederen naar de bepalingen van de tegenwoordige wet gehuwd aan Roeloffien Hilberts landbouwersche als mede te Grollo meergemeld wonende benevens van Berend Hilberts landbouwer insgelijk te Grollo gemeld woonachtig
 4.  Meerten Sikken landbouwer wonende te Aalden Gemeente Zweelo voor zich en als mondeling gemagtigde van Jan Sikken en Willem Sikken bei de landbouwers en beide woonachtig te Aalden gemeld benevens Johannes Thijn landbouwer wonende te Westerbork als mondeling gemagtigde van Aaltien Sikken weduwe Roelof Thijn landbouwersche alsmede te Westerbork
 5.  Remmelt Haange landbouwer wonende te Grollo dikwerf gemeld
 6.  Hendrik Hilberts landbouwer wonende te Grollo meergemeld als mondeling gemagtigde van Jan Roelofs Sijbring landbouwer wonende te Grollo meermalen gemeld
  1. Hendrik Hilberts gemeld voor zich en als mondeling gemagtigde van Jan Roelofs Sijbring bovengemeld als gehuwd aan en waarnemende de regten en aktiën van zijn vrouw Annechien Hilberts mede wonende te Grolloo meergemeld andbouwersche van beroep en van Jan Beijering landbouwer wonende te Grollo meergemeld voor zich als in gemeenschap van goederen naar de bepalingen van de tegenwoordige wet gehuwd aan Jantien Hilberts landbouwersche alsmede e Rolde voormeld woonachtig en aIs gehuwd aan deze zijne vrouw
 7.  Jan Hagting wonende te Grollo meergemeld voor zich en als mondeling gemagtigde van Hein Boerma landbouwer alsmede wonende te Grollo voormeld voor zich als in gemeenschap van goederen naar de bepalingen van de tegenwoordige wet gehuwd aan Aaltien Hagting landbouwersche mede te Grollo meermalen genoemd vermeld woonacht deze zijne vrouw en als gehuwd aan deze zijne vrouw
 8.  Hendrik Roelofs Sijbring landbouwer mede t e Grollo gemeld woonachtig
 9.  Jakob Sijbring landbouwer mede wonende te Grollo gemeld voor zich en als mondeling gemagtigde van Jan Siegers landbouwer mede te Grollo voormeld wonende voor zich als in gemeenschap van goederen naar de bepalingen van de tegenwoordige wet gehuwd aan Harmtien Sijbring landbouwersche wonende alsmede te Grollo voormeld en als aan deze zijne vrouw
 10.  Jan Alberts Sijbring landbouwer wonende te Grollo meergemeld voor zich en als mondeling gemagtigde van Remmelt Sijbring landbouwer wonende te Grollo voormeld, van Albert Homan landbouwer wonende te Taarlo Gemeente Vries als waarnemend de regten van zijne Echtgenote Aaltien Sijbring landbouwersche wonende te Taarlo voormeld, van Egbert Hoben landbouwer wonende te Amen Gemeente Rolde als waarnemende de regten van mede aldaar wonende Echtgenote Henderkien Sijbring landbou wersche van beroep benevens van Willem Baving landbouwer wonende te Taarlo gemeld voor zich en als Vader en Voogd voor zijne minderjarige kinderen met namen Annegien en Margien Baving bij wijlen zijne Echt- vrouw Grietien Sijbring in echte verwekt en verder van opgemelde Remmelt Sijbring als toeziend Voogd over de voerengemelde minderjarige kinderen benevens opgemelde Jan Alberts Sijbring als mondeling gemagtigde van Klaas Lanting landbouwer wonende te Gees Gemeente Oosterhesselen als besturend Voogd over Hendrik Koops Sijbring en Hermannus Sijbring minderjarige kinderen van wijlen Hendrik Kamping Sijbring en Willemina Koops Echtelieden beiden gewoond hebbende en overleden te Oosterhesselen benevens nog Jan Alberts Sijbring bovengenoemd in hoedanigheid van toeziend Voogd over de laatstgenoemde minderjarige kinderen
 11.  Roelof Hagting landbouwer wonende te Grollo mee gemeld
 12.  Lukas Huizingh Onderwijzer der Jeugd wonende te Grollo meermalen meermalen genoemd al Vader en Voogd over zijn minderjarige kinderen met namen Berend, Roeloffien, Anna en Henderika Huizing bij wijlen zijne Echtevrouw Aaltien Hagting in echte verwekt en als mondeling gemagtigde van Klaas Huizingh landbouwer wonende te Grollo meergemeld voor zich en als toeziend Voogd over de eerder genoemde minderjarige kinderen benevens als mondeling gemagtigde van Lammechien Huizingh zonder beroep of maatschappelijke betrekking wonende te Grollo meergemeld
 13.  Jan Hagting voor zich en als gemagtigde blijkens in de handsche acte van lastgeving van den dertigsten january jongstleden die na dezen als lasthebber in tegenwoordigheid van mij Notaris en van den nagenoemden mede ondergetekenden getuigen voor echt erkend en ten blijke daarvan door den gemagtigde, de getuigen en mij Notaris ondertekend te zijn geregistreerd aan deze minute om tegelijk met dezen ter registratie te worden aangeboden en vastgehecht geworden
  1. den Heer en Meester Jan Thiemen Kijmell Notaris standplaats hebbende te Westerbork en wonende aldaar
 14.  Willem Eleveld landbouwer wonende te Hooghalen Gemeente Beilen als waarnernende de regten van zijne mede aldaar Echtgenote Roeloffien Langejans landbouwersche van beroep benevens Hendrik Hilberts vorengemeld als mondeling gemagtigde van Jan Roelofs Sijbring hierboven gemeld als besturend Voogd over Warmeltien en Willem Langejans minderjarige kinderen van wijlen Hendrik Langejans en Grietien Beijering in leven Echtelieden beiden gewoond hebbende en overleden te Grollo meergemeld benevens van Jan Beijering landbouwer wonende te Grollo dikwerf genoemd als toeziende Voogd over de laatstgemelde minderjarige kinderen
 15.  Jan Oldejans landbouwer wonende te Grollo meermalen gemeld voor zich en in hoedanigheid van Curator over Berend Oldejans zonder beroep of maatschappelijke betrekking verblijvende in het Krankzinnigen gesticht te Zutphen doch Regtens gedomiliceerd te Grollo meergemeld en als mondeling gemagtigde van Arend Marissen landbouwer wonende te Peelo Gemeente Assen in hoedanigheid van toeziend Curator over den genoemden Arend Oldejans van Jantien Heuker landbouwersche wonende te Grollo meergemeld van Thale Bruins landbouwer wonende te Grollo voor meld voor zich als in gemeenschap van goederen naar de bepalingen van den tegenwoordigen wet gehuwd aan Arentien Heuker landbouwersche mede te Grollo voormeld woonachtig en als gehuwd aan deze zijne vrouw, Hendrik Suichies landbouwer wonende te Rolde als besturend Voogd over Geesien Heuker minderjarig kind van wijlen Jan Heuker en Teunissien Marissen in leven Echtelieden beiden gewoond hebbende en overleden te Grollo voormeld van Harm Siegers landbouwer wonende te Rolde als toeziend Voogd over het evengenoemd minderjarig kind, van Arend Marissen voornoemd voor zich, van Roeloffien Nijland weduwe wijlen Hendrik Marissen landbouwer wonende te Vredeveld Gemeente Assen als Moeder en Voogdesse over haar minderjarig kind Teunis Marissen bij wijlen vermelden haaren man in echte overwonnen thans gehuwd aan Jan Habing wonende te Vredeveld voormeld en van dezen als medevoogd over vorengemeld minderjarig kind benevens van Arend Marissen voormeld als toeziend Voogd over het minderjarig kind Hendrik Suichies gemeld als mondeling gemagtigde van Hendrik Oostebring landbouwer wonende te Ballo Gemeente Rolde als besturend Voogd over Aaltien, Jantien en Jan Heuker minderjarige kinderen van wijlen Harm Heuker en Hillichien Oostenbring in leven Echtelieden beiden gewoond hebbende en overleden te Grollo vermeld, benevens Hendrik Suichies voornoemd als toeziend Voogd over de laatstgenoemde minderjarige kinderen
 16.  Roelof Hagting voormeld als mondeling gemagtigde van Koop Koops landbouwer wonende te Grollo meergemeld
 17.  Hendrik Weersing landbouwer wonende te Grollo gemeld voor zich en als mondeling gemagtigde van Jantien Haange weduwe Hendrik Weersing landbouwersche wonen de te Grollo meermalen gemeld, van Berend Timmer landbouwer wonende te Westerbork voor zich aIs in gemeenschap van goederen naar de bepalingen van den tegenwoordigen wet gehuwd aan Aaltien Weersing landbouwersche mede wonende te Westerbork gemeld en als gehuwd aan deze zijne vrouw en van Bastiaan Weersing landbouwer wonende te Grollo meermalen gemeld
 18.  Lukas Huizingh voornoemd als mondeling gemagtigde van Griettien van Rhee weduwe Hendrik Enting van beroep Landbouwersche wonende te Grollo vermeld voor zich en in hoedanigheid van Moeder en Voogdesse over haare minderjarige kinderen Geesien, Trijntien, Diena, Wolter-Harm en Lukas Enting bij wijlen haaren gemelden man in echte overwonnen en van Berend Enting Koopman wonende te Grollo vermeld als toeziend Voogd over deze minderjarige kinderen
 19.  Roelof Hagting gemeld als mondeling gemagtigde van Hendrik Gommer smidsbaas wonende te Grollo vermeld
 20.  Jan Alberts Sijbring voornoemd als mondeling gemagtigde van Egbert Hoben voormeld en van Jantien Hoben landbouwersche wonende te Amen voornoemd
 21.  Roelof Dilling landbouwer wonende te Grollo voormeld als mondeling gemagtigde van Cornelis Hemmes landbouwer wonende te Noordlaren Gemeente Haren Provincie Groningen in hoedanigheid van Curator over Henderkien Assies zonder beroep of maatschappelijke betrekking verblijvende te Roden doch wetens te Noordlaren gedomiliceerd benevens van Hendrik Berends Hogenesch landbouwer en vervener wonende te Gasselternijveen Gemeente Gasselte in hoedanigheid van toeziend Curator over gemelde Henderkien Assies
 22.  Hendrik Hilberts meergenoemd als mondeling gemagtigde van Albert Huizingh landbouwer wonende te Grollo meergemeld voor zich als in gemeenschap van goederen naar de bepalingen van den tegenwoordigen wet gehuwd aan Aaltien Homan landbouwersche mede wonende te. Grollo meermalen gemeld en als gehuwd aan dezen zijne vrouw, Gerrit Haange landbouwer wonende te Grollo dikwerf gemeld voor zich en als toe ziend Voogd over Roelof Haange minderjarig kind van wijlen Willem Haange bij zijne vrouw Jantien Pepping in echte verwekt en als mondeling gemagtigde van Henderkien Haange landbouwersche wonende te Grollo meergemeld, benevens van Jantien Pepping meergenoemd landbouwersche wonende te Grollo voormeld als moeder en Voogdesse over gemeld haar minderjarig kind
 23.  Hendrik Hofsteenge zonder beroep of maatschappelijke betrekking wonende te Rolde als waarnemende de regten van zijne mede aldaar wonende vrouw Jantien Brouwer zonder beroep of maatschappelijke betrekking en als mondeling gemagtigde van Freerk Hofsteenge landbouwer wonende te Grollo gemeld als waarnemende de regten van zijne mede te Grolloo gemeld wonende vrouw Margien Brouwer zonder beroep of maatschappelijke betrekking, van Hendrik Weersing landbouwer wonende te Loon Gemeente Assen als waarnemende, de regten van zijne mede aldaar wonende vrouw Annegien Brouwer zonder beroep of maatschappelijke betrekking
 24.  Roelof Hagting voornoemd als mondeling gemagtigde van Arend Smit landbouwer wonende te Grollo voorrnelcl voor zich en in hoedanigheid van zijn vader en Voogd over z:ijne minderjarige kinderen Jan, Roelof en Albert Smit bij wijlen zijne Echtvrouw Roeloffien Schooljan in echte verwekt benevens van Berend Schooljan landbouwer wonende te Grollo gemeld in hoedanigheid van toeziend Voogd over de evengemelde minderjarige kinderen benevens van Hillegien Schooljan landbouwersche wonende te Grollo meergemeld
 25.  Klaas Kamping landbouwer wonende te Grollo meermalen genoemd voor zich en als mondeling gemagtigde van Geessien Hadders weduwe wijlen Willem Kamping landbouwersche mede wonende te Grollo voormeld voor zich en als moeder en Voogdesse voor haar minderjarig kind Geertien Kamping bij wijlen haaren gemelden man in echte overwonnen benevens Klaas Kamping voornoemd in hoedanigheid van toeziend Voogd over even en laatstgemeld minderjarig kind
 26. Roelof Hagting voormeld a]s mondeling gemagtigde van Berend School jan voormeld voor zich, Hendrik Geerts Everts landbouwer wonende te Anderen Gemeente Anlo voor zich en als vader Voogd over zijn minderjarig kind Geert Everts bij wijlen zijne Echtevrouw .Jantien Schooljan in echte verwekt, benevens Klaas Strijker landbouwe wonende te Schoonlo Gemeente Rolde in hoedanigheid van toeziend Voogd over het even en laarstgenoemd minderjarig kind
 27. Jan Westebring landbouwer wonende te Grollo meergenoemd

 

Welke partijen Comparanten zoo voor zich als in relatiën respectievelijk als voorschreven verklaarden in mandeligen eigendommen te bezit ten de volgende hierna te vermelden perceelen en roerend goed gelegen en kadastraal ingedeeld als hierna volgt en welke zij verklaarden met bewilliging en goedkeuring van Mijn Heer den Plaatsvervangend Kanton Regter voormeld te willen scheiden en deelen waarvan zij hebben verklaard geen bewijzen of tijtels van aankomst te bestaan en geen hypo- thecaire overschrijdingen te hebben plaats gehad behalve van de percelen hierna voorkomende onder de kadastrale Sectie D der Gemeente Rolde Numeros 201-202-203-204-205-206-208 en 209 van het markgenootschap van Grollo toebedeeld bij acte van scheiding en deeling met het markgenootschap van Schoonlo naar het voorschrift der wet gepasseerd voor den evengenoemden en ondergetekende Notaris Meester Anthonie Homan in tegenwoordigheid van getuigen op den twee en twintigsten january achttien honderd zeven en vijftig behoorlijk te Assen geregistreerd en overgeschreven ten kantore van hypotheken te Assen op den zes en twintigsten february daaraanvolgende in deel een honderd acht en zeventig numero zeven en twintig en ten aanzien van de bij onder letter a genoemde Comparant Derk Smeenge die verklaarde dat de eigendom van hetgeen hem en zijn mede onder deze letter voorkomend minderjarig kind Ida Smeenge toebehoord is verkregen tengevolge acte van scheiding en deeling tusschen hem voor zich en in relatie van vader en Voogd over dit zijn minderjarig kind en verdere deelgenoten gepasseerd overeenkomstig het voorschrift der wet ten overstaan van den bovengenoemden en ondergetekenden Notaris Anthony Homan in tegenwoordigheid van getuigen op den zeventienden september achttien honderd zeven en vijftig behoorlijk te Assen geregistreerd en overgeschreven ten Kantore van Hypotheken te Assen op den acht en twintigsten January achttien honderd acht en vijftig in deel een honderd een en negentig en numero zeven en dertig.

 

Zullende hierna verder geblijken hoedanig de geregtigheid van de deelgenoten voor zich en in hoedanigheden respectievelijk bestaat.
Voordat tot de opgave van de voormelde en mandeligen eigendom bezetende percelen onroerend goed behorende tot het markegenootschap van Grollo Gemeente Rolde en tot de verdeeling van deze wierde overgegaan hebben Comparanten partij en voor zich en in relatiën voormeld respectievelijk te kennen gegeven dat het hen dienstig is voorgekomen om het volgende waarmede Mijnheer de Plaatsvervangend Kanton Regter voormeld heeft verklaard zich geheel te vereenigen te doen voorafgaan en alhier op te nemen

 

Voor eerst de publieke aan den schouw onderworpen wegen in de markte van Grolloo voormeld wordende aangetroffen zijn

 

 1. de zoogenaamde Coeverschepostweg die eene breedte heeft van veertien Nederlandsche Ellen daaronder mede begrepen de breedte van het langs dezelve loopende voetpad

   

 2. de weg loopende van Rolde naar Borger door het zoogenaamde Oostersche Veld achter de weiden die eene breedte heeft als evengemeld met inbegrip alsmede van het langs die weg loopende voetpad

   

 3. de weg van Grolloo door de zoogenaamde Oosterbrink ter breedte als voormeld en verder vandaar in eene regte Oostelijke rigting tot aan den onder letter b laatstgemeld beschreven weg alsmede ter evenbedoelde breedte

   

 4. de weg van Grollo door de zoogenaamde Westerbrink ter breedte als bovengemeld en vandaar in eene Zuidwestelijke rigting mede door het zoogenaarnde Uilemaatsveld naar Elp ter breedte als meer bedoeld

   

 

Ten Tweeden de overige in de markte van Grollo gelegen en niet aan den schouw onderworpen wegen zullen alle eene breedte hebben van tien Nederlandsche Ellen en welke wegen de volgende zijn:

 

 1. de weg beginnende van de Elperweg bij het riet tot perceel Sectie E Numero 728 en vandaar loopende naar Zuidwestelijke rigting tot in de nabijheid ten Noorden van den zoogenaamde Kalverhem, na deeling zich verdeeld in twee armen waarvan de Zuidelijke hoofdzakelijk gelegen is en eindigt tusschen de kadastrale perceelen Sectie E Numeros 749 en 746 zijnde de andere gelegen en eindigende is tusschen de kadastrale perceelen Sectie E Numeros 739 en 741

   

 2. de weg beginnende aan de Elperweg bij het kadastrale perceel Sectie E Numero 810 en vandaar in eene Zuidwestelijke rigting loopende tot ten Noordoosten van het kadastrale perceel Sectie E numero 807 waar dezelfve zich in twee armen verdeeld waarvan de Noordelijkste zich uitstrekt langs de kadastrale perceelen van Sectie E Numeros 810, ·814, 818 en 819 enzoovoorts langs de kadastrale perceelen van Sectie E Numero 844 streekende de Zuidelijkste uit tot het Noordelijkste punt van het kadastrale perceel van Sectie E Numero 816

   

 3. de weg beginnende bij het Zuidelijkste punt van het kadastrale perceel van Sectie E Numero 592 vandaar in eene Noordoostelijke rigting loopende tot den Noordoosthoek van het kadastrale perceel van Sectie C Numero 618 en voorts langs de Noordkant der kadastrale perceelen van Sectie C Numeros 621 en 629 tot de weg naar Borger hiervoren onder de eerstgemelde letter b omschreven.

   

 4. de weg kadastraal bekend Sectie C Numero 749 beginnende van de Zuidwestelijke hoek van Sectie C Numero 719 en zich vandaar uitstrekkende in eene Zuidoostelijke rigting tot de Noordoostelijke hoek van Sectie C Numero 704

   

 

Ten Derden de dijken welke geheel of gedeelteijk om en langs de nu bestaande Esschen gelegen zijn zullen voor zoverre deze dijken nu die breedte niet hebben ter breedte moeten zijn gemiddeld veertig Nederlandsche Ellen terwijl tot de overige slechts eene breedte wordt gewenscht van twintig Nederlandsche Ellen en deze driften zullen zijn de volgende:

 

 

 

 1. een drift langs den geheelen buitenste omtrek der markte met uitzondering evenswel langs den Noordkant der kadastrale perceelen van Sectie E Numeros 719 en van Sectie D Numero 887 en langs den Zuidkant der kadastrale perceelen van Sectie L Numero 201 en van Sectie Q Numero 747 onder bepaling voorts dat die drift ten Noorden van het zoogenaamde Oosterscheveld achter de weiden zal liggen langs den Zuidkant der kadastrale perceelen van Sectie C Numero 635 tot en met Numero 647. Zullende deze driften ten Zuiden van dat veld langs de scheiding van Schoonlo mede niet bestaan gelijk ook niet langs den Zuidkant van het kadastrale nummer 209 van Sectie Den van het kadastrale nummer 209 van Sectie letter D en van het kadastrale nummer 878 van Sectie C maar om die perceelen heen

   

 2. een drift midden door het Binnenveld beginnende te loopen in de nabijheid van de Kalverhem en wel van de Noordkant van den weg kadastraal Sectie E Numero 951 en vandaar in eene Noordoostelijke rigting tot den Zuidelijken hoek van de kadastrale Sectie E Numero 721 en voorts langs den Westkant van de perceelen van de kadastrale Sectie E Numeros 721, 720 en 719 welke laatste drie Numeros met het onderhoud belast worden ieder voor zooverre de drift aan dezelve respectievelijk is liggende

   

 3. een drift langs den Westkant der kadastrale perceelen Sectie E Numero 759 tot en met Numero 770 van de gemelde Sectie E en Numero 201 van den kadastrale Sectie D

   

 4. een drift beginnende van dezen zoo even beschreven letter C in de nabijheid der perceelen van den kadastrale Sectie E Numeros 764 en 765 en vandaar loopende in eene Westelijke en voorts van eene Noordwestelijke rigting midden door het Oldemaatsveld en eindigende tegen de maden of weidelanden vierhonderd Nederlandsche Ellen van den Noordoostelijken hoek van het kadastrale perceel Sectie E Numero 837

   

 5. een drift tegen de weilanden ten Noorden der kadastrale perceelen Sectie E Numero 771 tot en met Numero 776. Numeros 780, 782 enzoovoorts tot den weg naar Elp en vandaar om en langs de kadastrale perceelen Sectie E Numeros 817, 822 en 825

   

 6. een drift aan den Oostkant en ten laste der kadastrale perceelen Sectie C Numeros 587 tot en met 590 voor zooverre dezelve tegen die Numeros ligt en voorts van het Zuidoostelijk punt van laatstgemeld kadastraIe nummer in eene Oostelijken rigting tot den weg naar Borger en wel langs die weg eene breedte van twintig Nederlandsche Ellen

   

 7. een drift aan den oostkant der kadastrale perceelen Sectie C Numero 737 tot en met Numero 747

   

 8. een drift beginnende te loopen bij het Kalverkampshek zoogenaamd en vandaar in eene Oostelijke rigting loopende ten Zuiden van digt daarbij gelegen veen en de Eeker tot aan den Noordoostelijksten hoek van het kadastrale perceel Sectie C Numero 704

   

 9. een drift beginnende te loopen van den Noordoostelijken hoek van het kadastrale perceel Sectie C Numero 701 en vandaar om het kadastrale perceel Sectie C Numero 702 enzoovoorts langs den Westkant van het bij dezen bedoelde geheele veld tot aan de sloot volgende op die welke de Noordelijke grens uitmaakt van het kadastrale perceel Sectie C Numero 632 en 633

   

 10. een drift beginnende te loopen van den Zuidwesthoek van de kadastrale Sectie C Numero 699 en vandaar eerst in eene Noordoostelijke rigting en verder in eene Noordwestelijke rigting tot den Noordoosthoek van de kadastrale Sectie C Numero 423

   

 11. een drift beginnende te loopen van bet Westeinde van het kadastrale Numero 911 van Sectie C en vandaar in eenen Noordoostelijke rigting om en langs de kadastrale perceelen van Sectie E Numeros 962, 900, 898 enzoovoorts langs de Oostkant van de kadastrale Sectie Numero 881 tot aan den Noordwestelijksten hoek van de kadastrale Sectie C Numero 879

   

 

Ten Vierden de weegen zullen worden aangelegd en onderhouden door de deel en de marktgenooten zoo ook de driften welke deelende de slagen of perceelen volgen terwijl de binnenweegen of driften die dwars door de perceelen loopen door de aangelanden zullen worden aangelegd en onderhouden

 

Ten Vijfden de bestaande waterlossingen zullen zoolang het weiden algemeen blijft door de gezamentlijk deelende marktgenooten worden onderhouden, later echter wanneer door een van deze toe tot de afgraving van geheele of gedeeltelijke perceelen wordt overgegaan zullen de waterlossingen door die perceelen loopende die geheel of gedeeltelijk zijn afgegraven door de aangelanden warden onderhouden, zullen de batten tellen en pompen en dergelijke worden daargesteld en onderhouden door de deelende marktgenooten terwijl de waterlossingen daarentegen ten behoeve der veenen door de eigenaren van dezelve zullen moeten worden onderhouden en de batten tellen en pompen en dergelijke ten behoeve en in het belang der veenen teliggen zullen zijn ten laste en voor rekening van de eigenaren van de veenen

 

Ten Zesden het steeken van plaggen op de driften en op de overige mandeelig blijvende marktegronden zal inkomstig niet meer mogen plaats hebben

Nadat al het voorgeschrevene tot en als voorafgaande bepalingen is vastgesteld hebben partijen Comparanten voor zich en in relatiën respectievelijk als voormeld opgegeven dat de marktegronden bij dezen bedoeld bestaan in de volgende en gelegen alle in den Gemeente Rolde en in die Gemeente kadastraal bekend als volgt;
Sectie C Numeros 587, 588, 589, 590 heide 591 voetpad als heide, 592, 593, 594, 595, 596 heide, 597, 598 veen 599, 600 heide, 601 , 602, 603, 604 veen, 605 heide, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614 veen, 6i5, 6:6, 617, 618, 619, 620, 621 heide, 622, 623, 624 weiland als heide, 625, 627, 628, 629, 630, 631 heide, 632, 633 weiland, 634 heide, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 642, 643, 644, 645, 646, 647 weiland als beide, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657 , 658, 659 , 660 , 661 , 662, 663 , 664 , 665 , 666 , 667 , 668, 66'9 , 670 , 671 , 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688 heide, 689, 690 heide en veen, 691, 692 heide, 693, 694 weiland als heide, 697 heide, 700, 701 bouwland als heide, 703, 704, 705, 706, 707 heide, 708 weiland, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719 heide, 720 zand en heide, 721, 722, 723, 724, 725 heide, 726, 727, 728, 729 veen, 730, 731 heide, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747 heide, 748 voetpad als heide, 749 weg als heide, 750, 751, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763 weiland als heide, 764 weg als heide, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 776 weiland als heide, 777 weg. Sectie D Numeros 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731 , 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741 , 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 758, 759, 760, 761 , 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771 , 772, 773, 774, 775, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791 , 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801 , 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814 , 815, 816, 818, 819 , 820 , 821 , 822 , 823 , 824 , 825 , 826 , 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 849 heide, 850, 851 , 852, 853, 954, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876 veen, 877 weg als weiland, 878, 879, 880 , 881 , 882, 883 , 885 , 886 , 887 , 888, 889 , 890 , 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897 heide, 898 weiland, 899 heide, 900 weiland, 901 heide, 902 weiland, 904 heide, 905 weiland, 906, 907, 908, 909, 910, 911 heide, 912, 913, 914, 915, 916 bouwland als heide, 917 weiland, 918 schuur, 919 weiland als heide, 920 opgaande boomen, 921., 922, 923, 924 bouwland als heide, 925, 926, 927 weiland als heide, 931 , 932, 933, 934, 935, 936, 937 bouwland als heide, 938, 939 bouwland, 940 heide, 941 bouwland als heide, 942, 943, 944, 945 weiland als heide, 946 bouwland als heide, 947, 948, 949, 950 weiland als heide, 951 weegen als heide, 952 weg als heide, 953 weg als heide, 954 weg. Sectie C Numeros 412 hakbosch, 413 hakbosch en heide, 156 heide, 184 veen als heide, 289 veen als heide, 289a veen als heide. Sectie E Numeros 39 heide, 65 weiland, 275 heide, 635 weiland als heide, 636 heide. 701 huis en erf, 679 heide Sectie C Numeros 198 weg, 788 weiland als heide, 789 weiland als heide, 790 heide, 791 heide, 20 bouwIand hebbende alle de voormelde perceelen eene groote van twee duizend zeven honderd vier Bunder een en veertig Roeden en acht en tachtig Ellen bestaande voorts deze markte uit zeven en zestig zoogenaamde vorrels welken mandeeligen eigendom invoegen boven opgegeven. Comparanten partijen door scheiding en deeling zullen doen gehouden met uitzondering van de mandeelig blijvende perceelen van de kadastrale Sectie C Numeros 676, 591, 720, 722, 748, 749, 764, 777, 184, 289, 289a en 156. Sectie E Numeros 722, 755, 877, 912, 911, 940, 941, 951 ,952, 953, 954, 635, 636, 701, 679 en Sectie D Numeros 202 groot te zamen vier en negentig Bunder een en twintig Roeden en zeven en twintig Ellen als welke bestemd zijn en dienen zullen voor weegen en driften voetpaden en dergelijke en verder met uitzondering van de alsmede mandeelig blijvende perceelen van de kadastrale Sectie C Numeros 604, 708, 721, 736, 412, 413. Sectie E Numeros 723, 747, 748, 39, 65 en 275 groot tezamen negen en twintig Bunder zes Roeden en negen en zestig Ellen als zijnde bestemd voor het gebruik bij de Hervormde Gemeente van Grollo en Schoonlo en worden de te verdeelen perceelen gewaardeerd op eene som van drie en dertig duizend en vijf honderd gulden. f. 33500,--

 


Tot de voorgenomen in gedachte scheiding en deeling zijnde overgegaan zijn tengevolge billijke en evenredige verdeeling en verloting onder goedkeuring op bewilliging van Mijn Heer de Plaatsvervangende Kantonregter voormeld toebedeeld.

Ten eersten:

Aan Derk Smeenge gemeld voor zich en in zijn voormelde relatiën de perceelen hiervoren voorkomende onder de Numeros 741 ,719, tezamen negen en zeventig Bunder vijf en tachtig Roeden en vier en tachtig Ellen, 788, 789, 904, 843, 860, 919, 920 en 921 van de Kadastrale Sectie E groot dezen Numeros tezamen acht en twintig Bunder negen en twintig Roeden en twee en zeventig Ellen eene waarde hebbende van twaalf honderd en vijftig gulden f. 1250,00
waardoor dezelve die geregtigd is zoo veer zich als in meergemelde relatie voor twee vier en twintigste acht en veertigste vorrel de toekomende geregtigheid ontvangt.

Ten tweeden:

Aan Harm Tammink de perceelen bovengemeld onder Numeros 718, 724, 652, 653 en 732 van de Kadastrale Sectie C groot dezen Numeros tezamen twee en negentig Bunder zes en tachtig Roeden en zeven en negentig Ellen en 720, 790, 791, 795, 916, 931, 899, 905, 880 en 856 van de Kadastrale Sectie E, groot deze Numeros tezamen acht en vijftig Bunder twee en twintig Roeden en negen en zeventig Ellen eene waarde hebbende van twee duizend gulden f. 2000,00
waardoor dezelve als geregtigd voor vier vorrels zijne geregtigheid ontvangt.

Ten derden:

Aan Jantien Haange weduwe Hendrik Berends Hilberts en aan de verder onder letter C van de Comparanten voorkomende deelgenooten de perceelen hiervoren vermeld onder de Numeros 592, 593, 666, 667 en 612 van de Kadastrale Sectie C groot dezen Numeros tezamen zeven en veertig Bunder acht en veertig Roeden en drie en dertig Ellen en onder Numeros 766, 836, 881, 898, 840, 862, 939 en 950 van de Kadastrale Sectie E groot dezen Numeros tezamen negen en twintig Bunder zes en zeventig Roeden en twee en twintig Ellen eene waarde hebbende van eenduizend gulden f.1000,00
waardoor dezelve als geregtigd voor twee vorrel hunne geregtigheid ontvangen.

Ten vierden:

Aan Jan Sikken, Meerten Sikken, Willem Sikken en Aaltien Sikken de perceelen beginnende onder Numeros 710, 705, 709, 668, 669, 598, 754, 760, 632 en 633 van de Kadastrale Sectie C groot dezen Numeros tezamen zes en vijftig Bunder vier Roeden en vier en dertig Ellen en onder Numeros 765, 814, 815, 816, 813, 908, 847 en 851 van de Kadastrale Sectie E groot dezen Numeros tezamen twee en dertig Bunder drie en vijftig Roeden en twintig Ellen eene waarde hebbende van elfhonderd en vijf en twintig gulden f. 1125 ,00
waardoor dezelve als geregtigd voor twee twaalf acht en veertigste vorrel hunne geregtigheid ontvangen.

Ten vijfden:

Aan Remmelt Haange de perceelen bovengemeld onder Numeros 738, 615, 616, 691, 643, 727, 751, 788, 759, 768 en 771 van de Kadastrale Sectie C groot dezen Numeros tezamen twee en vijftig Bunder een Roede en drie en twintig Ellen en onder Numeros 828, 829, 893, 750 en 866 van de Kadastrale Sectie E groot dezen Numeros tezamen drie en twintig Bunder acht en twintig Roeden en dertig Ellen eene waarde hebbende van eenduizend gulden f. 1000,00
waardoor dezelve als geregtigd voor twee vorrels zijne geregtigheid ontvangt.

Ten zesden:

Aan Jan Roelofs Sijbring de perceelen bovengemeld onder Numeros 590, 757, 758 van de Kadastrale Sectie C groot dezen Numeros tezamen twee Bunder acht en zeventig Roeden en vier en tachtig Ellen en van de Kadastrale Sectie E de Numeros 721, 738, 739, 740, 741 Zuidelijke gedeeltens groot tezamen deze Numeros negen en twintig Bunder drie en negentig Roeden en drie en negentig Ellen Numero 773 Westelijk gedeelte van de Kadastrale Sectie E Numero 205 Westelijk gedeelte van de Kadastrale Sectie D groot dezen beide laatste Numeros negentig Bunder drie en der- tig Roeden en zes en dertig Ellen en Numeros 688 Zuidelijk gedeelte 640 Westelijk gedeelte 611 Westelijk gedeelte van de Kadastrale Sectie C groot dezen Numeros in het geheel negentien Bunder en een en tachtig Ellen eene waarde hebbende van eenduizend gulden f. 1000,00
waardoor dezelve als geregtigd voor twee vorrels zijne gerechtigheid ontvangt

Ten zesden a: Aan Hendrik Hilberts en de verder onder letter f voorkomende deelgenooten de perceelen hiervoren gemeld onder Numeros 150 en 789 van de Kadastrale Sectie C groot dezen beide Numeros zes en zestig Roeden en zeven en zestig Ellen en Numeros 943, 915, 721, 739, 738, 740 en 741 de Noordelijke gedeeltens van de vijf laatste Numeros alle de gemelde laatste acht Numeros in het geheel groot eenhonderd dertien Bunder negen en tachtig Roeden en zeven en twintig Ellen, Numero 773 Oostelijk gedeelte van de Kadastrale Sectie E Numero 205 Oostelijk gedeelte van de Kadastrale Sectie D groot dezen beide laatste Numeros in het geheel negentig Bunder drie en dertig Roeden en twee en zeventig Ellen, Numeros 837 Noordelijk gedeelte 870 Oostelijk gedeelte 894 het Noordelijk gedeelte alle van de Kadastrale Sectie E groot dezen drie Numeros in het geheel acht en twintig Bunder zes en veertig Roeden en twee en tachtig Ellen, Numeros 688 Noordoostelijk gedeelte 611 Oostelijk gedeelte van de Kadastrale Sectie C groot dezen Numeros in het geheel eenhonderd drie en dertig Bunder vier Roeden en vier en zeventig Ellen eene waarde hebbende van drieduizend vijfhonderd gulden f. 3500,00
Waarvoor dezelfve als geregtigd voor zeven worrels hunnen geregtigheid ontvangen.

Ten zevenden:

Aan Jan Hagting, Aaltien Hagting en Hein Boerma de percelen hierboven vermeld onder Numeros 740, 715, 731, 686, 726 en 761 van de Kadastrale Sectie C groot dezen Numeros twee en zestig Bunder achttien Roeden en vier en twintig Ellen Numeros 987, 801, 802, 803, 804, 882, 902, 753 en 858 van de Kadastrale Sectie E groot dezen Numeros tezamen vijf en dertig Bunder vijftig Roeden en drie en dertig Ellen eene waarde hebbende van twaalfhonderd acht gulden en drie en dertig cents f. 1208,33
waardaor dezen als geregtigd voor twee twintig acht en veertigste vorrel hunne geregtigheid verkrijgen

Ten achtsten:

Aan Hendrik Roelofs Sijbring de perceelen hierboven vermeld onder Numeros 203 van de Kadastrale Sectie C groot zes Bunder twee en negentig Roeden en twee en twintig Ellen Numeros 634 van de Kadastrale Sectie C groot een en twintig Bunder drie en tachtig Roeden en acht en zestig Ellen Numeros 846, 778 en 874 van de Kadastrale Sectie E groot dezen Numeros drie Bunder elf Roeden en een en twintig Ellen Numeros 761, 766 en 774 van de Kadastrale Sectie C groot dezen Numeros vijf en vijftig Roeden Numeros 760, 746, 745, 670, 377, 398, 749, 771, 885 en 879 van de Kadastrale Sectie E groot dezen Numeros vijf en zestig Bunder vijftig Roeden en twee en dertig Ellen eene waarde hebbende van twaalfhonderd vijftig gulden f. 1250,00
waardoor dezelve als geregtigd voor twee vier en twintig acht en veertigste vorrels zijne geregtigheid ontvangt

Ten negenden:

Aan Jakob Sijbring, Harmtien Sijbring en Jan Siegers de percelen hierboven gemeld onder Numeros 596, 599, 662, 663, 689 en 765 van de Kadastrale Sectie C groot dezen Numeros tezamen negen en zestig Bunder vier en veertig Roeden en twee Ellen Numeros 768, 832, 833, 901, 900, 841 en 869 van de Kadastrale Sectie E groot dezen Numeros tezamen drie en veertig Bunder drie en dertig Roeden en een en dertig Ellen eene waade hebbende van vijftienhonderd gulden f. 1500,00
waardoor dezelve als geregtigd voor drie vorrels hunne geregtigheid ontvangen

Ten tienden:

Aan Jan Alberts Sijbring, Remmelt Sijbring en Aaltje Sijbring en alle verdere hiervoren onder letter j van de Comparanten voorkomende deelgenooten de perceelen hiervoren genoemd onder Numeros 587, 673, 674, 675 en 638 van de Kadastrale Sectie C groot dezen Numeros tezamen een en zestig Bunder negen en negentig Roeden en zes en vijftig Ellen Numeros 918, 937, 945, 914, 917, 759, 727, 728, 782, 783, 891, 751, 758 en 867 van de Kadastrale Sectie E groot dezen Numeros tezamen eenhonderd negen en vijftig Bunder acht en negentig Roeden en negen en negentig Ellen eene waarde hebbende van tweeduizend zevenhonderd en vijftig gulden f. 2750,00
waardoor dezelve als geregtigd voor vijf vier en twintig acht en veertigste vorrels hunne geregtigheid ontvangen

Ten elfden:

Aan Roelof Hagting de perceelen hiervoren gemeld onder Numero 206 van de Kadastrale Sectie D groot drie Bunder zeven en negentig Roeden en zeventig Ellen Numeros 650, 651 en 602 van de Kadastrale Sectie C groot dezen Numeros tezamen elf Bunder twaalf Roeden en vier en dertig Ellen en Numeros 761, 735, 736, 737, 774, 903, 825, 871 en 932 van de Kadastrale Sectie E groot dezen Numeros tezamen dertig Bunder zes en twintig Roeden en zeven en dertig Ellen eene waarde hebbende van vijf honderd drie en tachtig gulden f. 583,00
waardoor dezelve als geregtigd voor een acht en veertigste vorrel zijne geregtigheid verkrijgt

Ten twaalfde:

Aan Lukas Huizingh en voor de verder onder letter k der Comparanten genoemde deelgenooten de perceelen hiervoren gemeld onder Numeros 684, 647, 601 en 701 van de Kadastrale Sectie C groot dezen Numeros tezamen elf Bunder negen en veertig Roeden en drie en zeventig Ellen en Numeros 769, 725, 784, 785, 889, 872 en 936 van de Kadastrale Sectie E groot dezen Numeros tezamen negen en twintig Bunder zes Roeden en twee en vijftig Ellen eene waarde hebbende van vijfhonderd een en veertig gulden en zeven en zestig cents f. 541,67
waardoor dezelve als geregtigd voor een vier acht en veertigste vorrel hunne geregtigheid ontvangen

Ten dertiende:

Aan den Heer Meester Jan Tiemen Kijmmell de percelen hiervoren genoemd onder Numeros 209 van de Kadastrale Sectie D groot vier Bunder een en tachtig Roeden en vier Ellen en Numero 878 van de kadastrale Sectie E groot zeven en dertig Roeden en vijf Ellen een waarde hebbende van een en veertig gulden en zeven en zestig cents f. 41,67
waardoor dezelve als geregtigd voor vier acht en veertigste vorrel zijne geregtigheid verkrijgt

Ten veertienden:

Aan Roeloffien Langejans en de verder onder letter m der Comparanten genoemde deelgenooten de perceelen hiervoren gemeld onder Numero 743 van de Kadastrale Sectie C groot negen Bunder zeven en vijftig Roeden en negen en twintig Ellen Numero 208 van de Kadastrale
Sectie D groot drie Bunder elf Roeden en dertig Ellen Numeros 681, 682, 636, 733, 753 en 769 van de Kadastrale Sectie C groot dezen Numeros tezamen een en vijftig Bunder twee en vijftig Roeden en negen en dertig Ellen Numeros 729, 730, 731, 776, 887, 839 en 859 van de Kadastrale Sectie E groot
dezen Numeros tezamen eenhonderd een en twintig Bunder acht en zeventig Roeden en acht en vijftig Ellen en Numero 773 van de Kadastrale Sectie C groot vier Roeden en zestien Ellen, eene waarde hebbende van tweeduizend driehonderd vijf en zeventig gulden f. 2375,00
waardoor dezelve als geregtigd voor vier zes en dertig acht en veertigste vorrel hunne geregtigheid ontvangen

Ten vijftienden:

Aan Jan Oldejans en de verdere onder letter n voorkomende der Comparanten genoemde deelgenooten de perceelen hierboven gemeld onder Numeros 742, 714, 713, 707, 660, 661, 607, 700, 756 en 773 van de Kadastrale Sectie C groot dezen Numeros tezamen zeven en twintig Bunder vijf en twintig Roeden en vier en veertig Ellen Numeros 805, 806, 807, 808, 906, 838 en 860 van de Kadastrale Sectie E groot dezen Numeros tezamen elf Bunder een en zeventig Roeden en zeven en twintig Ellen eene waarde hebbende van vijfhonderd gulden f. 500,00
waardoor dezelve als geregtigd voor een vorrel hunne geregtigheid verkrijgen

Ten zestienden:

Aan Koop Koops de perceelen hierboven gemeld onder Numeros 711, 712, 706, 679 en 680 van de Kadastrale Sectie C groot dezen Numeros tezamen zeven Bunder zestien Roeden en een en negentig Ellen en de onverdeelde helfte van Numero 610 van de Kadastrale Sectie C groot
in het geheel zes Roeden en zestig Ellen Numeros 767, 809, 810, 811, 812, 883, 961 en 864 van de Kadastrale Sectie E groot dezen Numeros tezamen vijf Bunder vier Roeden en zes en negentig Ellen eene waarde hebbende van eenhonderd vijf en twintig gulden f. 125,00
waardoor dezelve als geregtigd voor twaalf acht en veertigste vorrel zijne geregtigheid ontvangt

Ten zeventienden:

Aan Jantien Haange en de verder onder letter q der Comparanten genoemde deelgenooten de perceelen hiervoren gemeld onder Numero 739 van de Kadastrale Sectie C groot een Bunder en vijf Roeden Numero 204 der Kadastrale Sectie D groot een Bunder vier en tachtig
veertig Roeden en acht en tachtig Ellen Numeros 742, 743, 744, 772, 890, 849 en 857 van de Kadastrale Sectie E groot dezen Numeros tezamen dertien Bunder twee en dertig Roeden en zestien Ellen eene waarde hebbende van tweehonderd en vijftig gulden f. 250,00
waardoor dezelve als geregtigd voor vier en twintig acht en veertigste vorrel hunne geregtigheid ontvangen

Ten achttienden:

Aan Grietje van Rhee en de verder onder letter r der Comparanten genoemde deelgenooten de perceelen hierboven vermeld onder Numeros 737, 594, 595, 657, 659 en 609 van de Kadastrale Sectie C groot dezen Numeros tezamen twaalf Bunder acht en zestig Roeden en vier en zeventig Ellen Numeros 835, 886, 845, 873 en 935 van de Kadastrale Sectie E groot dezen Numeros tezamen zes Bunder vier en zestig Roeden en drie en tachtig Ellen eene waarde hebbende van tweehonderd en vijftig gulden f. 250,00
waardoor dezelve als geregtigd voor vier en twintig acht en veertigste vorrel hunne geregtigheid verkrijgen

Ten negentienden:

Aan Hendrik Gommer de perceelen hiervoren gemeld onder Numeros 716, 730, 734, 687, 646, 694 en 755 van de Kadastrale Sectie C groot dezen Numeros tezamen twaalf Bunder een en zeventig Roeden en vijf en tachtig Ellen, 608 voor de onverdeelde helfte van de Kadastrale Sectie C groot die Numero in het geheel vijftien Roeden en vijf en twintig Ellen, 762, 797, 798, 709, 800, 883 en 876 van de Kadastrale Sectie E groot dezen Numeros tezamen zeven Bunder achttien Roeden en een en tachtig Ellen eene waarde hebbende van tweehonderd en vijftig gulden f. 250,00
waardoor dezelve als geregtigd veer vier en twintig acht en veertigste vorrel zijne geregtigheid ontvangt

Ten twintigsten:

Aan Egbert Hoben voor zooverre genoemd onder letter t der Comparanten en Jantien Hoben de perceelen hiervoren gemeld onder Numeros 670, 671, 672, 637 en 588 van de Kadastrale Sectie C groot deze Numeros tezamen drie en dertig Bunder een en zestig Roeden en twee en vijftig Ellen, 752, 756, 868, 726, 780, 781, 933 en 892 van de Kadastrale Sectie E groot dezen Numeros tezamen eenhonderd een en vijftig Bunder een en twintig Roeden en zeven en twintig Ellen eene waarde hebbende van tweeduizend zevenhonderd en vijftig gulden f. 2750,00
waardoor dezelven als geregtigd voor vijf vier en twintig acht en veertigste vorrel hunne geregtigheid

Ten een en twintigste:

Henderkien Assies de perceelen hiervoren gemeld onder Numero 747 van de Kadastrale Sectie C groot drie Bunder zeven en twintig Roeden en zeven en vijftig Ellen, 201 van de Kadastarale Sectie D groot twee Bunder zeven en twintig Roeden en zeven en zeventig Ellen, 600, 605, 664 en 665 van de Kadastrale Sectie C groot dezen Numeros tezamen eenhonderd zes en twintig Bunder een en negentig Roeden en twintig Ellen, 865, 770, 830, 831, 834, 907, 754, 777, 926 en 944 van de Kadastrale Sectie E groot deze Numeros tezamen drie en zeventig Bunder twee en negentig Roeden en zes en negentig Ellen en 635 van de Kadastrale Sectie C groot drie Bunder twintig Roeden en negen en zeventig Ellen eene waarde hebbende van tweeduizend zevenhonderd en vijftig gulden f. 2750,00
waardoor dezelve als geregtigd voor vijf vier en twintig achtenveertigste vorrel hare geregtigheid verkrijgt

Ten twee en twintigste:

Aan Aaltien Homan en de verdere onder letter v der Comparanten genoemde deelgenooten de perceelen hierboven vermeld onder Numeros 620, 621, 624, 685, 693 en 690 van de Kadastrale Sectie C groot dezen Numeros tezamen drie en zeventig Bunder dertig Roeden en zeven en veertig Ellen, 947, 763, 823, 824, 897, 844, 850, 927 en 948 van de
Kadastrale Sectie E groot dezen Numeros tezamen zes en veertig Bunder drie Roeden en zes en veertig Ellen eene waarde hebbende van vijftienhonderd gulden f. 1500,00
waardoor dezelve als geregtigd voor drie vorrels hunne geregtigheid verkrijgen

Ten drie en twintigste:

Aan Margien Brouwer en de verder onder letter w der Comparanten genoemde deelgenooten der perceelen hierboven vermeld onder Numeros 744, 717, 725, 677, 678, 639 en 614 van de Kadastrale Sectie C groot dezen Numeros tezamen zeven en twintig Bunder en zeven en dertig Ellen, 792, 793, 794, 796, 895, 842, 875, 924, 925 en 946 van de Kadastrale Sectie E zijnde dezen Numeros tezamen groot negen en twintig Bunder zes en zeventig Roeden en vier en vijftig Ellen eene waarde hebbende van twaalfhonderd en vijftig gulden f. 1250,00
waardoor dezelve als geregtigd voor twee vier en twintig acht en veertigste vorrel hunne geregtigheid ontvangen

Ten vier en twintigsten:

Aan Arend Smit en de verdere onder letter x voorkomende der Comparanten genoemde deelgenooten de perceelen hiervoren vermeld onder Numeros 745, 703, 627, 628, 629, 630, 791, 654, 729, 645 en 644 van de Kadastrale Sectie C zijnde deze Numeros tezamen groot zeven en dertig Bunder zeven Roeden en zes Ellen, 819, 821, 909, 854, 20 en 644 van de Kadastrale Sectie E zijnde dezen Numeros tezamen groot vijf en dertig Bunder drie en dertig Roeden en negentien Ellen eene waarde hebbende van zeshonderd zes en vijftig gulden en vijf en twintig cents f. 656,25
waardoor dezelve als geregtigd voor een vijftien acht en veertigste vorrel hunne geregtigheid ontvangen

Ten vijf en twintigste:

Aan Klaas Kamping en de verdere onder letter ij der Comparanten genoemde deelgenooten de perceelen hiervoren gemeld onder Numeros 617, 618, 619, 692 en 606 van de Kadastrale Sectie C zijnde deze Numeros tezamen groot acht Bunder en dertig Roeden en negen en tachtig Ellen – 764, 826, 827, 888, 962, 855 en 942 van de Kadastrale Sectie E zijnde deze Numeros tezamen groot zes Bunder vijftien Roeden en veertig Ellen, hebbedne eene waarde van een honderd zeven en tachtig Gulden en vijf en twintig cents f. 187,25
waardoor dezelve als geregtigd voor achttien acht en veertigste vorrel hunne geregtigheid ontvangen

Ten zes en twintigste:

Aan Berend Schooljan en de verdere onder letter z der Comparanten genoemde deelgenooten de perceelen hiervoren vermeld onder Numeros 647, 625, 631, 790, 704, 656, 658, 728, 622, 623, 775 en 776 van de Kadastrale Sectie C zijnde deze Numeros tezamen groot zevenen dertig Bunder negentig Roeden en een en negentig Ellen - 818, 820, 910, 853 en 949 van de Kadastrale Sectie E zijnde deze Numeros tezamen groot zestien Bunder vijf en veertig Roeden en twee Ellen eene waarde hebbende van zes honderd zes en vijftig Gulden en vijf en twintig cents f. 656,25
waardoor dezelve als geregtigd voor een vijftien acht en veertigste vorrel hunne geregtigheid ontvangen

Ten zeven en twintigste:

Aan Jan Westebring de perceelen hierboven gemeld onder Numeros 589, 735, 697, 763 en 613 van de Kadastrale Sectie C zijnde deze Numeros tezamen groot vier en dertig Bunder acht en dertig Roeden en acht en tachtig Ellen ­ 852, 724, 786, 787, 896, 822, 913, 922, 923 en 938 van de Kadastrale Sectie E zijnde deze Numeros tezamen groot een en zestig Bunder zes en dertig Roeden en acht en vijftig Ellen eene waarde hebbende van twaalf honderd en vijftig Gulden f. 1250,00
waardoor dezelve als geregtigd voor twee vier en twintig acht en veertigste vorrel zijne geregtigheid ontvangt

 

De scheiding en deeling op de voorgeschreven wijze zijnde geschiedt hebben partijen Comparanten zoo voor zich als in relatiën respectievelijk voormeld verklaard dat er geene toegifte hoe ook genaamd heeft plaats gehad ter zake van de onderwerpelijke scheiding, terwijl zij voorts hebben verklaard dat de bij deezen toebedeelde perceelen zijn gescheiden en gedeeld met de aan dezelve verbonden en verknochte lusten en lasten regten en geregtigheden servituten en bezwaren zonder dat er deswegens voor of nadelen worden voorbehouden en dat dezelve van stonden aan zullen komen in het bezit en den eigendom van de respectieve verkrijgend gelijk mede de belastingen op de respectievelijk toebedeelde perceelen gelegen of inkomstig gelegd wordende zullen zijn inkomen ten laste en voor rekening van de onderscheiden verkrijgende deelgenooten ten dezen - zijnde alle delen deze verschreven personen aan mij Notaris bekend. Aldus gedaan en verleden te Grolloo, Gemeente Rolde in het school locaal aldaar op vrijdag den achttiende Februarij achttienhonderd negen en vijftig in tegenwoordigheid van Geert Tugters wever van beroep wonende te Grollo voormeld en van Willem Hoving Klerk wonende te Donderen Gemeente Vries als getuigen welke deze nevens alle Comparanten en mij Notaris onmiddellijk na gedane voorlezing hebben ondertekend

D. Smeenge - J. Dalman - G. Hilberts - H. Sikken - R. Haange - H. Hilberts - J. Hagting - H.R. Sijbring - Jac. Sijbring - J.A. Sijbring - R. Hagting - L. Huizingh - J.Thiemen Kijmell - J. Oldejans - H. Weersing - R. Dilling - H. Hofsteenge - K. Kamping - J. Westebring - G. Tugters - W. Hoving - W. Eleveld

Mr. A. Homan

Volmachten van de Marke van Grolloo 1979.

L. Lesschen, voorzitter
R.L. Sijbring, secr.-penn.
W. Bonder, lid.