Toegankelijkheid

 

Veldnamen in een huurcontract

 

Hieronder vindt u de tekst van een notarieel stuk gedateerd 20 september 1950. In dit stuk zijn heel veel veldnamen te lezen van stukken grond zoals die destijds door mijn grootvader Lebertus Reinders werden gehuurd van Wemeltje van Wijk uit Vries.

Toegevoegd 5 juli 2020 door Bertus Reinders.

 

Het document:

Heden den twintigsten September negentienhonderd en vijftig, verschenen voor mij Johan Diederik Frederik van Halsema, notaris, ter standplaats Assen, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

1. Mejuffrouw WEMELTJE VAN WIJK, zonder beroep, wonende te VRIES. A.110, comperante ter ene zijde.
2. De heer LEBERTUS REINDERS, landbouwer, wonende te GROLLO, gemeente ROLDE, Hoofdstraat 9, comparant ter andere zijde.

De comparante ter ene zijde verklaarde te hebben verpacht aan den comparant ter andere zijde, die verklaarde van eerstgenoemde te hebben gepacht en in pacht aan te nemen:

Een boerenbehuizinge met erf, hof en diverse percelen groen- en bouwland, staande en gelegen te- en onder Grollo gemeld, tezamen groot acht en twintig hectaren, drie en veertig aren, zestig centiaren, met name:

Huis, erf en hof, groot tachtig aren, vijf en dertig centiaren;

De navolgende percelen groenland:

“Broek”, groot zeven hectaren, zestien aren, vier en veertig centiaren;
“Broekje”, groot twee en zeventig aren, drie en zeventig centiaren;
“Eventienmaat”, groot negentig aren, vijf en zestig centiaren;
“Angelsland”, groot twee hectaren, vier aren, vijf en zestig centiaren;
“Knapmaat”, groot negentig aren, acht en tachtig centiaren:
“Osvoort”, groot één en negentig aren, acht en veertig centiaren;
“Bosje”, groot zeven en twintig aren, zeven en dertig centiaren;
“Rondemaat”, groot negen en vijftig aren, zes en zeventig centiaren;
“Manbroek”, groot twintig aren, twee en zeventig centiaren;
“Langmaat”, groot één hectare, drie en tachtig aren, negentig centiaren;
“Kortendeel”, groot acht en dertig aren, één centiare;

Groen- en bouwland

“Binnenveld”, groot vier hectaren, zeven aren en tachtig centi-aren;

De navolgende percelen bouwland:

“Veldakker”, groot één en vijftig aren, tachtig centiaren;
“Walakker”, groot vier en twintig aren, vier en veertig centiaren;
“Zuring”, groot veertig aren, twee en vijfig centiaren;
“Egelkamp”, groot drie en twintig aren, acht en twintig centiaren;
“Eustering”, groot vijf en zeventig aren, tien centiaren;
“Ellerwant”, groot dertig aren, negen centiaren;
“Holt”, groot één en veertig aren, vijf centiaren;
“Pienakker”, groot negentien aren, vier en zestig centiaren,
“Akkerbosje”, groot zeventien aren, één en tachtig centiaren;
“Lage Akker”, groot zeven en dertig aren, één en dertig centiaren;
“Willinhof”, groot vijf en veertig aren, drie en vijftig centiaren;
“Orteling”, groot vijf en vijftig aren, twee en zeventig centiaren;
“Kraankamp”, groot twintig aren, drie en zeventig centiaren;
“Heetlaag”, groot zeven en dertig aren, zes en vijftig centiaren;
“Grupakker”, groot acht en veertig aren, zeven en tachtig centiaren;
“Veenakker”, groot zeven en veertig aren, negen en twintig centiaren;
“Karkamp”, groot negen en tachtig aren, vijf en dertig centiaren;
“Koendert”, groot drie en twintig aren, één en dertig centiaren;
“Lage-akkertje bij de fabriek”, groot dertien aren, twee en zestig centiaren;
”Lijnstuk”, groot vijftien aren, acht en zeventig centiaren;

Alle welke percelen aan den pachter voldoende bekend zijn, die verklaarde daarvan geen nadere omschrijving te verlangen.

De comparanten verklaarden voorts, dat deze pachtovereenkomst is gesloten onder de navolgende voorwaarden en bepalingen:

A. de algemene bepalingen, waaronder boerderijen en losse landerijen kunnen worden verpacht, zoals die zijn vastgesteld bij een akte den tweeden Maart negen-tienhonderd twee en veertig verleden voor mij, notaris, welke algemene bepalingen gelijkluidend zijn aan de Algemene Bepalingen voor Verpachtingen, opgemaakt door de Ring van Notarissen in het Arrondissement Assen, één en ander voor zover hier-van door de navolgende bijzondere bepalingen niet wordt afgeweken. Genoemde algemene bepalingen worden geacht hier te zijn ingevoegd. De pachter verklaarde me deze algemene bepalingen bekend te zijn en een gedrukt exemplaar daarvan te hebben ontvangen.
B. de navolgende bijzondere bepalingen:
1. De pacht is aangegaan voor den tijd van twaalf achtereenvolgende jaren, ingaan-de: de gebouwen met erf op den eersten Mei..........

Helaas ontbreekt de rest van dit document.