Toegankelijkheid

Hendrik Lunsing

 

Gesinus Lunsing schreef  (in 2013 of eerder)

Een verhaal over zijn opa.

Hendrik Lunsing (14-07-1886)

Opa Hendrik Lunsing begint zijn loopbaan in de zuivel op zijn 15e verjaardag, (minus 1 maand) n.l. op 14 juni 1901 en wel als werkman/draaier bij de pas opgerichte op handkracht gedreven coöperatieve zuivelfabriek "Wilhelmina" te Westdorp, een en ander onder het wakend oog van niemand minder dan zijn vader Jans Lunsing (2-4-1855), die per dezelfde datum tot directeur werd aangesteld voor f 8,- in de week, waar per november 1902 nog een halve kilogram boter bovenop komt, let wel voor vader en zoon samen.

Over het reilen en zeilen van deze fabriek heeft Jan Hof (getr. met Annie of Aaltje Meijers) een interessant artikel geschreven in het Historisch Tijdschrift voor de regio Borger "De ZwerfSteen", uitgave nummer 4 van het jaar 1999. De fabriek heeft tot en met 1909 bestaan, vanaf dan brachten de Westdorper boeren hun melk naar de stoomzuivelfabriek in Borger.

Hendrik Lunsing zat inmiddels allang in Loon , waar hij per april 1906 als directeur van de eveneens op handkracht gedreven zuivelfàbriek werkzaam was , dit kennelijk tot volle tevredenheid van de Looner boeren, gelet op volgend bericht in de Drentsche en Asser Courant van 7 april 1907 (fiche 8):

LOON, 7 April 1907
"In de gisteravond gehouden bestuursvergadering onzer coöperatieve Zuivelfabriek werd met algemeene stemmen aan onzen bekwamen directeur den heer H. Lunsing, eene flinke gratificatie verleend, zodat hij nu zijn sollicitatie naar Kloosterveen heeft ingetrokken.
Het is ons aller wensch, dat de heer Lunsing, die hier algemeen bemind is, hier nog vele jaren mag werkzaam zijn"

Zo dat is nog eens een getuigschrift, en dat in het openbaar. Het is overigens frappant hoe snel er destijds door de bestuurders gehandeld werd, - we zullen dat straks nog een keer zien - Want pas op 5 april 1907 had de "Asser"geschreven dat te Kloosterveen uit 7 sollicitanten H. Gerrits te Bronniger, H Lunsing (zonder vermelding van woonplaats) en J. Weggemans uit Hijken op het 3-tal staan .
In de krant van 11 april lezen we dat genoemde Weggemans benoemd is.

Overigens worden er ook toen wel meer omkooppogingen gedaan, want wat lezen we in de krant van 25 januari 1907:

"DEURZE, 25 Januari: De heer J. Thies (vast en zeker familie van RoelofThies, de zwager van opa, nog uitzoeken), directeur onzer zuivelfabriek "Vooruitgang zij ons Doel" (hoe bedenken ze het) ontving heden de benoeming tot melkcontroleur te Wienwerd (Fr). De ingezetenen zagen hun flinken directeur echter ongaarne vertrekken. Daarom heeft hij bedankt. Men heeft de heer Thies, die om zijn flink beheer der fabriek hier algemeen geacht is ene gratificatie toegekend en ieders wensch is dat hij hier nog vele jaren werkzaam mag zijn." (fiche 2).

Kennelijk is de heer Thies toch naar Wienwerd vertrokken na wel of niet eerst de gratificatie te hebben opgestreken, want op 8 februari 1907 wordt uit het drietal G. Borgman te Orvelte, H Klouwen te Anderen en 1. Kuik (of J.Kuick) te Wijster, laatstgenoemde benoemd te directeur te Deurze.,

Ook de Looner boeren slagen er niet meer in om Hendrik Lunsing nog langer voor hun fabriek te behouden. Het begint bij de benoeming op 10 maart 1908 van de directeur G. Borgman van de fabriek in Grolloo (van het 3-tal in Deurze?) tot directeur in Garmerwolde-Thesinge (fiche 6). Want op 24 maart 1908 lezen we in de Asser Courant (fiche 6):

GROLLOO, 20 maart
Door het bestuur der Coöperatieve Zuivelfabriek alhier is uit een 12-tal sollicitanten voor de vacante betrekking van directeur benoemd de heer Lunsing, thans als zoodanig werkzaam te Loon"

Ook hier is dus zeer snel gehandeld en wat denk je van Loon waar ze op 27 maart 1908 de heer Eefting, die daar 10 jaar botermaker was tot directeur bombarderen.

Opa heeft in Loon gewoond van 10 april 1906 tot 7 mei 1908 in het huis nr.58, later omgenummerd tot 33 en wel bij de familie Berend Berends, wellicht landbouwer en klompenmaker. Ze zijn niet verwant. In dit huis woont later, vanaf 1911, een Hendrik Ratering, de vader van de gebr. Ratering, smeden te Loon, die tegenover oom Arend Hingstman woonden, maar ik denk niet dat dat het huis is waar Opa heeft gewoond.

Hendrik gaat dus op 7 mei 1908 naar Grolloo, waar hij op 24 december trouwt met Ida Hoving. Hij woont dan in bij de familie Hoving. Waar hij voor die tijd in Grolloo woonde weet ik nog niet.

Op 22 november 1912 is Ida Hoving overleden. Het kan zijn dat opa als weduwnaar bij zijn schoonfàmilie is blijven wonen totdat hij eind 1914/begin 1915 de woning bij de gereedgekomen nieuwe fabriek betrok, samen met zijn zuster Jantien. In 1918 trouwt opa met oma Marchien Dilling (3-7-1896). Oom Marchienus (Giens) is geboren op 7-1-1917, oom Henk op 20-9-1919 en tante Tinie op 29-7-1921. Na het overlijden van zijn moeder is pa Jans Lunsing naar zijn grootouders in Borger gegaan. Jantien woonde toen in de gemeente Emmen, waarschijnlijk als dienstmeid, maar ze ging terug naar Borger om als kindermeisje op te treden en later dus als huishoudster bij opa in Grolloo. Hier zal ze Bate Westerhof hebben leren kennen met wie ze is getrouwd.

ASSER COURANT

Heden overleed na een langdurig lijden,
zacht en kalm,
onze geliefde Echtgenoote en Moeder

IDA HOVING

In den ouderdom van 26 jaar en 8 maanden.
Diep bedroefd geven wij hiervan kennis
aan Vrienden en Kennissen.

HLUNSING
Js.LUNSING

Grolloo, 22 Nov. 1912.


Verder een advertentie van de Hovings en de Lunsings:

Grolloo: Js. Hoving en M Hoving-Jansen
Borger: Js. Lunsing en G. Lunsing- Warringa
Deventer: H Thies-Hoving en R. Thies
Anderen: J. Hoving en J. Hoving-Koerts
Grolloo; H Hoving
Borger: J. Lunsing, G. Lunsing en A. Lunsing. 

 

 

Uit een later binnengekregen e-mail van Gesinus:

Ik heb nog iets vergeten: De dochters van Jans Hoving hadden het wel voorzien op fabrieksdirecteuren, want dochter Henderkien trouwde met Roelof of Roelf Thies van Deurze, die de 1e directeur van de op handkracht gedreven fabriek (op het brinkie) in Grolloo was, dus een zwager van opa. Zijn zoon Thie Thies en diens vrouw Daatje Bloeming deden vrijwel jaarlijks vanuit hun woonplaats Deventer een rondje Drenthe: naar opa en oma, naar pap en mam en naar de familie Thies in Deurze. Mijn broers en zus Ida (genoemd naar Ida Hoving} en ik noemden hen oom Thie en tante Daatje, hoewel ze dat niet waren.
In 1939 vierde de fabriek haar 25 jarig bestaan en Roelf Thies feliciteerde in een prachtig geschreven brief het bestuur, maar tussen de regels door lees je ook enige irritatie omdat hij geen uitnodiging had gekregen en ik kan mij de irritatie wel voorstellen. Er is geen rekening gehouden met de jaren 1895 tot 1914 toen de fabriek op handkracht werd gedreven en derhalve ook niet met Roelf's directeursschap.
Gesinus.