Toegankelijkheid

Het Speurwerk naar de bewoners van Grolloo

(Voor verantwoording zie: Bewonersgeschiedenis)

Hieronder ziet u een groot deel van de verzamelde bestanden. In de meeste tabellen is het huisnummer toegevoegd als resultaat van het speurwerk door de werkgroep in Grolloo.

 

Kopieën van Drentsche Geschiedbronnen buiten Drenthe Hoofdgeldlijst B.3 Zwolle no.1 van vermoedelijk 1450-1455

NB. 3 rijnse gulden = 2 schilden

Huisnr. Grollo buer:
108 Clawes Coters 2 S.
99 Hughe Wordingh 2 S.
104 Ter Porten 2 S.
92 Geert Oestebryng 2 S.
98 Tide Wllkyng 2 S.
110 Ghert Hugesongh 2 S.
Bmr.
107 of 110 Jan Egberts 1 S.
121 Hillebrant van Halen 2 S.
114 Jan Westebryngh 2 S.
119 Wolter Campinghhus 2 S.

 

Bezaaide landen in het dingspel Rolde 1612

Dyt byken yck dat wy dese nae by schreven landen ynt Dynckspyl Rolde syn an gegeven orkonde myn han(d).

actom Coeverden 28 may anno 1612.

w,t. Doe Waldryck

Speso fycatsye ende over geven de bysayde landen on myn G(enadige) herren de gedyp­derten der lansschap Drent van het Dynck­spyl Rolde van de 6 somermanten.

anno 1612

Huisnr. grol
110 Jan Husynck 32
92 Ebert Osen bryncks 21
93 Helper Hydynck 33
95 Jannes Ham 31
Bunder(?) Jan 2-3 schat
104 Jan Ludynck 22
Wyllum Ham 2-3 schat
99 Jan Woedynck 20
107 Jan Haselt 22 1/2
Ebbert Harmens 30-3 schat
108 Harmen Koyters 32
110 Ebbert Husynck 4
de bur scheper 1
114 Wyllum Westerbrynck 33
121 Rolof Hylbrants 33

 

Boeren en keuters in 1620

Brief van predikant Joh. Wassenberg aan gedeputeerde Staten van Drenthe in 1633

Weledele, gestrenge, erentveste mogen. heren G.S. Drost en Gedeputeerden der Lantschap Drenthe. Min heeren, ik ondergeschikte seinde volgens die last onder anderen aen mi gedaen, an u Ed. Mog: over een extract uyt mine Reystour sonder nogtans mentie te maeken van die ackers specialick tot die pastorie vicarie gehooren­de want ick darvan eigentlick geene registers ontvangen vermeene oock, dat laastleden dien schults en die Cars Pollinck 't hebben gedaen. lck hebbe al die arven en plaetzen naemhaftig gemaeckt, oock daer geen huisen langer op staen, geliek se mi int jaer 1620 binnen overgelanget, daher 't dan coemt dat van mi 12 arven tot Grol sin gesettet, maer 2 cotorplaetzen ex fii deïnceps van welcke volle huisen en plaetzen ick jaerlicx geniete die som van -2-gl. in plaetze van een half mudde rogghen, so mine antcessers hebben genooten. Staat oock te letter dat ick somtits na vereisch van saecke beter die vol­gende jaeren geïnformeerd worden sinde hier oft daer van name ut mine teghenwoordige registers: waer ick alle halve jaer van nieu maken moet om beter die betaelsmannen te connen onthouden ofse verandert ofte versettet hebbe, doch niemant mines wetens te cort doonde, des en tot geenen anderen fine (doel) dienende beveele u.

Weledele en : gebiedende Mogen. Hr. Godt almachtich.

Datum Rolde den -14- januarii 1633.

U. Ed. Mog: onderdanige dienaer w.g. J. Wassenberg, pr. (predikant) aldaer.

Bij bovenstaande brief behorende opgaven van bouwland, waardeel, hooiland, gardenland, huisplaatsen en hoven, jaarlijkse roggpacht en jaarlijkse goldpacht (kan ook geldpacht zijn). Dit alles heeft betrekking op pastorie- en vicariegoederen. (Roelof Marring Assen 1989)

Alsoo Ridderschap en Eigenerfden representeerende de Staten deser Landtschap op die Lantdach gehouden bijnnen Assen die -14- februarij 1633 goed gevonden hebben dat alle Pastorijën en Vicarijen goederen in eenen gemeenen buidel soelen gebracht worden waer van W.E.M. H. Drost en gedeputeerden ons van Rolde hebben anschrivinge gedaen omme onse Pastorijen en Vicarijen goederen die inkomsten pertinent an to geven gelick wij naer beste wetenschap naekomen en achtervolgen.

Vervolg van de opgaven per brief door predikant Wassenberg in 1633

Register van Alle die opcomsten ende emolumenten Johannis Wassenbergs tegenwoordighen predigers tot Rolde in voughen als hem die namen binnen overgelangt darvan in anno 1620 van die volmachten desselven carspels etc.

 

Oostebrinck 2-12-0
Helperigh 3-0-0
Jan Hainge 2-17½-0
Woordinge 2-0-0
1. Ebele en Willinge of Schultinge sin twee arven
2. competeren R. Schultinge 4-0-0
Jan van Hasselt 2-0-0
Jan Koiter 2-0-0
Huisinge beide 2-0-0
Luddinge 2-0-0
Westebrinck 2-7½-0
Campinge 4-5½ -0
Jan Hillebrants 2-17½-0
Willinge voor Huisinge en Westebrinck 2-0-0

Köters

Jan Hainge 0-10-0
Willem Hainge 0-10-0

 

Dit voorg. beter te verstaen staet te weten, dat sommige daerom meer geven om dat sij meer erven en gooderen hebben die sij entweder als eigenarfd ofte ooc als meijerslieden gebruicken, als Ebinge, Poortinge, Derkinge, (waarschijnlijk erven in Assen, Peelo, Loon, Witten of Anreep en door mij in deze lijst niet opgenomen. Roelof Marring.) die rest is al gesegt p.p. Ende so veel die twe köters aengaet sin sij nu gestorven ende die gooderen heeft Jan Hainge, maer ia weiger-achtig in de betalinge.

 

Hoofdgeld voor personen boven 1 jaar.

Kerspel Rolde 1630

Redemptie van de Impost op het gemaal.

Huisnr. Grolle
92 In Jan Oestebringes huis 8 persoenen
93 In KarstHijllebrants huis 9 ,,
95 In Jan Haenge huis 11 ,,
99 In Rabbe Woerdinge huis 5 ,,
98 In Jan Ebelen huis 10 ,,
107 In Jan van Hasselten huis 11 ,,
108 In Jan Coijters huis 11 ,,
110 In Arent Huisinge huis 6 ,,
110 In Jacob Huisinge huis 6 ,,
104 In Jan Luddinges huis 8 ,,
114 In Wijllem Westebringe huis 9 ,,
119 In Jan Campinge huis 8 ,,
121 In Jan Hijllebrants huis 10 ,,
91 In Harmen Pieters scheper tot Grollen huis 4 ,,
111 Harmen ock scheper tot Grollen huis 2 ,,
Otte Koeherder tot Grolle 1 ,,
+ 119 ,,

 

In 1630 werd de belasting op het gemaal (impost op te malen graan) omgezet in een hoofdelijke belasting. Men noemde dit redemptie van de impost op het gemaal. Voor elk persoon boven een jaar moest het hoofd van een huishouden een be­drag betalen. De registers vermelden dus: de hoofden van de huishoudens, alsmede het aantal leden waarvoor hij moet betalen. (in de huishoudens werd ook eventueel aan­wezig personeel meegeteld). Uit bovenstaand register kan het volgende staatje worden samengesteld: (1 persoonshuishoudens worden apart vermeld daar ze de gezinsgemiddelden sterk zouden beïnvloeden. Ook mag niet voetstoots worden aangenomen dat elk gezin/huishouden een apart huis bewoont).

 

Buurschap gezinnen gezinsleden gem. gezinsgrootte alleen wonenden totaal personen totaal personen kerspel
Rolde 43 210 4.88 4 214
Grollo 15 118 7.87 1 119
Schoonlo 6 45 7.50 2 47
Amen 2 20 10.00 0 20
Ekehaar 2 23 11. 50 0 23
Eleveld 1 16 16.00 0 16
Nijlande 4 40 10.00 1 41
Deurze 5 48 9.60 1 49
Ballo 12 84 7.00 1 85
Kerspel 90 604 9,37 10 614 623

* Laat ik op bovenstaand staatje nu de berekening-los die Heeringa heeft gemaakt om het aantal kinderen beneden 1 jaar te vinden, dan krijg ik de volgende som: Op elke 10 gezinnen 1 kind jonger dan 1 jaar is 90 : 10 =9. De totale bevolking van het kerspel bedraagt dan 614 + 9 = 623 zielen. Opm. In het oog vallend is dat de omvang van de gezinnen in het kerkdorp Rolde aanmerkelijk kleiner is dan die in de buitendorpen. In Rolde een gem. gezinsgrootte van 4.88, in de buitendorpen gemiddelden uiteenlopend van 7.00 in Ballo tot 11.50 in Ekehaar. Eleveld laten we even buiten beschouwing omdat daar slechts 1 gezin woonde. Hoe kan dit verschil in gezinsstructuur nu verklaard worden? In het kerkdorp Rolde een veel kleinere hoeveelheid te bewerken bouwland dan in de buitendorpen. Meer mensen konden in de buitendorpen dus een bestaan vinden op een bedrijf. Hier vind je dan waarschijnlijk ook de z.g. twee- of driegeneratiegezinnen die er kennelijk in Rolde nauwelijks (meer) zijn. Bovendien valt er een relatie onderkennen tussen de gem. gezinsgrootte in de afzonderlijke buitendorpen en het respectievelijke areaal aan bouwland per bedrijf. Ook mag je op grote bedrijven na­tuurlijk meer personeel verwachten. Bovenstaande conclusie trek ik bij vergelijking van het grondschattingsregister van 1630 met het hierboven uitgewerkte register van de impost op het gemaal.

Roelof Marring dec. 1991.

Grondschattingsregister van het Kerspel Rolde 1630

Huisnr. Grolle
92 24 -14 - 0 Harmen Oostebringe en Beernt Sijbringe een erve, groot 28 m. boulant, 7 d. hoijlant, 1 volle waer met huis en hoff, gestelt op 7400 - 0 - 0
93 32 - 0 - 0 Carst Hillebrans en Jan Frijlinck een erve, groot 33 m. boulant,10 d. hoijlant, 1 ½ waer, met huis en hoff, gestelt op 9800 - 0 - 0
95 33 - 7 - 0 Jan Haenge met sijnen vrouwen moeder, 32 m. boulant, 12 d. hoijlant, 1 en 3/8 waerdeel met huis en hof te, gestelt op 10.000 - 0 - 0
99 29 - 8 - 0 Rabbe Woerdinge, meijer van Jan Coijter en Jan Luddinge, een erve; groot 30 mud. boulant, 9 d. hoijlant, 1½ waer met huis ende hoff, gestelt op 8800 - 0 - 0
98 15 - 0 - 0 Jan Ebels met sijn broeder Arent, 15 mud. boulant, 6 d. hoijlant, ½ waer met huis ende hof te, gestelt op 4500 - 0 - 0
13 -14 - 0 Roelof Schultinge, 15 mud. boulant, 5 d. hoijlant, 1 ½ waer met een hofje, gestelt op wordt bij Jan Ebels meijerwijse gebruickt 4100 - 0 - 0
107 15 - 0 - 0 Jan van Hasselt, een erve Jan van Hasselte gebruickt van Jantje Willinge landes met 1 d. 4500 - 0 - 0
3 - 0 - 0 hoijlant, gestelt op 900 - 0 - 0
108 26 -14 - 0 Jan Coijter en Jan Luddinge soon met sijn moeder, 28 mud. boulant, 8 d. hoijlant, 1 waer met huis ende hoffe, gestelt op 8000 - 0 - 0
110 15 - 0 - 0 Arent Huisinge gebruick, gestelt, mits Willinge daeronder gerekent, op 4500 - 0 - 0
110 15 - 0 - 0 Jacob Huisinge, de helfte tegen het voorgaende,mede gestelt op 4500 - 0 - 0
104 28 - 0 - 0 Jan Luddinge met sijn broeders soon Peter, 35 mud. boulant, 10 d. hoijlant, ¾ waer met huis ende hoffe, gestelt op 8400 - 0 - 0
114 32 - 0 - 0 Willem Westebringe met sijn susteren ende broeders, 30 mud. boulant, 8 d. hoijlant, 1 waer met huis ende hoff, noch 4 d. hoijlant van Willinge, ½ waer met een hoffe, gestelt op 9600 - 0 - 0
119 30 - 0 - 0 Jan Campinge met sijn broeders kinderen, 31 mud. boulant, 10 d. hoijlant, 1½ waer met huis ende hoff, gestelt op 9000 - 0 - 0
121 30 - 0 - 0 Jan Hillebrans met sijn broeder Willem, 32 mud. boulant, 10 d. hoijlant, 1 waer met huis ende hoff, gestelt op 9000 - 0 - 0

 

 

Ommeslagen Grolloo in 1643 omtrent het “gesaeij”

Huisnr. Grollo
92 6-1-1-1 Harmen Oostebrinck 32-2-1-6
93 8-3-2-5 Karst Hillebrans 39-0-0-8
99 3-1-0-3 Rabbe Woordinge 22-2-1-3
98 5-3-3-3 Arent Ebelen 43-0-0-3
107 3-3-0-3 Rolof Hassels 33-1-1-8
108 4-2-3-0 Jan Koiter 47-0-0-4
110 3-2-2-4 Rolof Huisinge 30-3-1-2,5
110 2-3-1-8 Jacob Huisinge 30-2-?-3,5
104 5-1-1-4 Peter Loddinge 37-4-3-7
114 9-0-0-8 Rolof Westebrinck 42-0-1-3
119 11-3-0-3 Jan Campinge 43-2-1-3,5
121 9-0-1-7 Jan Hillebrans 44-0-3-6,5
95 9-3-0-5 Jan Haenge 45-0-2-3
91 0-0-0-0 Hindrick Scheper 3-3-2-9
111 0-0-0-0 Willem Scheper 2-0-1-0
0-0-0-0 Assel 0-2-0-6

 

Grondschattingen Dingspel Rolde 1654 “Corte Staet van de meting van hooilanden”

Huisnr. Grolle
93 Hindrick Helpers 15,75 0 2
Roelef Hassels *
114 Roelef Westerbrijncks 18,50 98 7
119 Jan Kampijnge 17,75 72 5
99 Rabbe Woerdinge, meijer op Woerdinge 8,50 71 2
104 Egbert Luddijnge 15,00 26 5
98 Jan Ebelen 16,75 6 5
108 Jan Keuiter 10,75 14 0
110 Jacop Husijnge 11,00 72 5
110 Roelef Huisinge 20,50 97 0
95 Jan Hainge 7,50 30 5
92 Harmen Oosterbrinck 17,00 51 0
121 Jan Hilbrants 2,75 69 5
106 Jacob Bastiaens 0,08 61 0
Rabbe Woerdijnge*
107 Roelef Hassels 9,50 97 5
Geert Schepers ijn huir van Jan Keuiter en Luddinge 0,50 9 0
Klaes Schoemacker t Borger, hoijl. ijn Grollermarckt **
Harmen Sijbren tot Gasselt en konsorten, hoijl. ijn Grollermarckt **
Roelef Bartels t Swichteler, hoijl. ijn Grollermarckt **
* ook in de orginele tekst doorgehaald
**geen inwoners van het dingspel Rolde

 

Grondschattingen Dingspel Rolde 1654 “Corte Staet”

In de jaren 1642-1654 werden de grondschattingsregisters verzameld. Zij waren bedoeld als vaste basis Voor een periodieke heffing van een belasting op onroerend goed.

In de registers: een ieders bezit aan bouw- en groenland, de grootte van het waardeel en van het huis. Daarbij de afzonderlijke waarde van deze zaken en tenslotte de totale waarde van het bezit.

Huisnr. Grollo
108 Jan Koijter

9050 - 0 - •

95 Jan Haenge

9536 - 0 - •

114 Roelof Westebringe

10856 - 0 - •

110 Jacob Huisinge

6268 - 0 - •

110 Roelof Huisinge

6583 - 0 - •

104 Egbert Luddinge

7286 - 0 - •

98 Jan Ebelds

8543 - 0 - •

93 Hendrick Helprigs oft Hillebrans

9968 - 0 - •

Roelof Hadders

7012 - 0 - •

 +

75102 - 0 - •

99 Rabbe Woordinge

6303 - 0 - •

121 Jan nu Roelof Hillebrans

10567 - 0 - •

119 Jan Campinge

10447 - 0 - •

92 Oostebrinck

5696 - 0 - •

91 Evert Scheper

300 - 0 - •

111 Hendrik nu Peter Scheper

186 - 0 - •

Dove Harmen Timmerman

185 - 0 - •

92 Harmen Sijberinge

749 - 0 - •

Jacob Bastiaens wed.

757 - 0 - •

110292 - 0 - •


 

Weerbare mannen in Grolloo 13-5-1672

Op dato den 11 en 13 Meij 1672 door order van Mijn Heere Drossardt en Gedeputeerden hebbe ick Schulds int Dingspell Rolde monsteringe van deszelfs manschap gedaan en bevonden als hieronder gespecificeert is in nae volgende huijsen

Huisnr.

Groll

Man

Roeren

Voorjagers

95

Haenge

3

2

1

121

Albert Hilbrants

1

1

0

121

Roeloff Hilbrants

3

2

1

93

Helprics Carst

1

1

0

114

Roeloff Westerbrinck

3

2

1

98

Ebelen

3

2

1

114

Jan Westerbrinck

2

1

1

104

Egbert Luddinge

3

2

1

108

Coyters

2

1

1

107

Hassels

2

1

1

110

Arent Huisinge

1

1

0

110

Jan Huisinge

1

0

1

104

Harm Luddinge

3

2

1

119

Campinge

2

1

1

92

Baarelt Sybringe

1

0

1

31

19

12


 

Weerbare mannen Grolloo 1689

Huisnr. Grollo
121 Karst Hilbrants 1 roer
95 Willem Haenge 1 roer
114 Willem Westebringe 1 roer
121 Jacob Talen 1 roer
115 Hendrick Willinge 1 roer
99 Tale Woerdinge 1 voorjager
98 Berent Ebels 1 voorjager
108 Hobe Koijters 1 voorjager
110 Roelef Huijsinge 1 voorjager
110 Albert Huijsinge 1 voorjager
104 Jan Luddinge 1 voorjager
106 Jan Pietere 1 voorjager
119 Jan Campinge 1 helbaert
93 Jan Hilbrants 1 voorjager
90 Pauwel Willinge 1 voorjager
92 Jan Ooetebringe 1 voorjager
92 Derck Sijberinge 1 voorjager

 


 

Heerdstedengeldregister Rolde 16 april 1691

Huisnr. Grollo
95 Haenge voll 4-0-0
121 Tale Hilbrants voll 4-0-0
121 Albert Hilbrants een voerndiel - als keuter 1-0-0
115 Hendrick Westebringe half 2-0-0
90 Pauwel Willinge nu de meijer drievierndiel 3-0-0
106 Jan Pieters voll 4-0-0
114 Willem Westebringe voll 4-0-0
120 Roelef Hilbrants voll 4-0-0
110 Albert Huijssinge voll 4-0-0
110 Rerck Wever arm 0-0-0
107 Jacob Hermens een vierndiel ala keuter 1-0-0
93 Helprich Hilbrants Wedw. voll 4-0-0
104 Jan Luddinge drie vierendiel nae de perden,anders half 3-0-0
99 Egbert Luddinge voll 4-0-0
108 Hoobe Koijters voll 4-0-0
92 Jan Oostebringe Timmerman half 2-0-0
109 Jan Woltinge vol 4-0-0
119 Campinge voli 4-0-0
98 Ebelen vol1 4-0-0
110 Aerent Huijssinge een vierndiel 1-0-0
107 Lubbert Hassels wever half 2-0-0
91 Geert Scheper 1-0-0
111 Noch een scheper 1-0-0

 

 

Heerdstedengeldregister Rolde 28 april 1692

Huisnr. Grollo
95 Haenge vol 4-0-0
121 Tale Hilbrants vol 4-0-0
121 Albert Hilbrants een vierndiel 1-0-0
115 Hendrick Westebringe half 2-0-0
90 Albert Willinge drie vierndiel 3-0-0
106 Jan Pieters vol 4-0-0
114 Willem Westebringe vol 4-0-0
120 Roelef Hilbrants vol 4-0-0
110 Albert Huijssinge vol 4-0-0
110 Derck Wever arm
Jacob Hermens een vierndiel 1-0-0
93 Helprich Hilbrants weduwe vol 4-0-0
104 Jan Luddinge drie vierndiel nae de peerden andere half 3-0-0
99 Egbert Luddinge vol 4-0-0
108 Hoobe Koijters weduwe vol 4-0-0
92 Jan Oostebringe Timmerman twee peerden houdende 3-0-0
109 Jan Woltinge weduwe vol 4-0-0
119 Campinge vol 4-0-0
98 Ebelen vol 4-0-0
110 Aerent Huijssinge een vierndiel 1-0-0
107 Lubbert Hassele wever half 2-0-0
91 Geert Scheper 1-0-0
111 Noch een scheper 1-0-0

 

Heerdstedengeldregister Rolde 2 september 1693

Huisnr. Grollo
95 Haenge vol 4-0-0
121 Berent Hilbrants vol 4-0-0
121 Albert Hilbrants een vierndiel 1-0-0
115 Hendrick Westebringe half 2-0-0
90 Albert Willinge drie vierndiel 3-0-0
106 Jan Pieters vol 4-0-0
114 Willem Westebringe vol 4-0-0
120 Roelef Hilbrants vol 4-0-0
110 Albert Huijssinge vol 4-0-0
110 Derck Wever arm
93 Helprich Hilbrants weduwe vol 4-0-0
104 Jan Luddinge drie vierndiel nae de perden andere half 3-0-0
99 Tale en Hendrik Woerdinge vol 4-0-0
108 Hoobe Koijters weduwe vol 4-0-0
92 Jan Oostebringe half 2-0-0
109 Jan Woltinge weduwe vol 4-0-0
119 Campinge vol 4-0-0
98 Ebelen vol 4-0-0
110 Aerent Huijssinge een vierndiel 1-0-0
107 Lubbert Haaeele half 2-0-0
91 Hendrik Scheper 1-0-0
111 Noch een scheper 1-0-0

 

Goetschattingen Dingspel Rolde 1694

Huisnr. Grollo.
95

800-0-0

Willem Haenge

1834-0-0

an obligaties

1350-0-0

121

500-0-0

Berent Hilbrants

200-0-0

121

600-0-0

Albert Hilbrants

400-0-0

115

200-0-0

Hendrick Westebringe

100-0-0

90

200-0-0

Albert Willinge

60-0-0

106

650-0-0

Jan Pieters

200-0-0

114

500-0-0

Willem Westebringe

200-0-0

120

500-0-0

Roelof Hilbrants

200-0-0

110

200-0-0

Mense Huijsinge

50-0-0

25-0-0

Derck wever

15-0-0

93

550-0-0

Helprich Hilbrants weduwe

150-0-0

104

300-0-0

Jan Luddinge

50-0-0

99

550-0-0

Tale en Hendrick Woerdinge

100-0-0

108

600-0-0

Hobe Koijters weduwe

200-0-0

92

300-0-0

Jan Oostebringe

80-0-0

109

600-0-0

Jan Woltinge weduwe

225-0-0

119

'+ 500-0-0

Campinge

175-0-0

98

750-0-0

Lange Jan

200-0-0

capitael

250-0-0

110

100-0-0

Arent Huijsinge

30-0-0

107

50-0-0

Lubbert Hassels

40-0-0

91

60-0-0

Hendrick Scheper

40-0-0

111

40-0-0

Jan Scheper

30-0-0

+

+

10609-0-0

4145-0-0


 

Heerdstedengeldregister Rolde 9 Julij 1694

Huisnr. Grollo
92 Jan Oostebringe 2-0-0
93 Helprich Hilbrants weduwe 4-0-0
95 Willem Haenge 4-0-0
97/99 Tale en Hendrik Woerdinge 4-0-0
98 Ebelen nu Jan Lange Jans 4-0-0
107 Lubbert Hassels wever 2-0-0
108 Hoobe Koijters weduwe 4-0-0
109 Jan Woltinge weduwe 4-0-0
110 Mense Huijsinge 4-0-0
110 Aerent Huijssinge 1-0-0
106 Jan Pieters 4-0-0
104 Jan Luddinge weduwe 3-0-0
120 Roelef Hilbrants weduwe 4-0-0
121 Berent Hilbrants 4-0-0
121 Albert Hilbrants 1-0-0
119 Campinge 4-0-0
114 Willem Westebringe 4-0-0
90 Albert Wilinge 3-0-0
115 Hendrick Westebringe 2-0-0
91 Hendrick Scheper 1-0-0
111 Noch een scheper 1-0-0

 

Heerdstedengeldregister Rolde 22 Augusti 1695

Huisnr. Grollo
92 Jan Oostebringe 2-0-0
93 Helprich Hilbrants weduwe 4-0-0
95 Willem Haenge 4-0-0
99 Tale en Hendrick Woerdinge 4-0-0
98 Ebelen nu Jan Lange Jans 4-0-0
107 Lubbert Hassels wever 2-0-0
108 Hoobe Koijters weduwe 4-0-0
109 Jan Woltinge weduwe 4-0-0
110 Mense Huijssinge 4-0-0
110 Aerent Huijssinge 1-0-0
106 Jan Pieters 4-0-0
104 Jan Luddinge weduwe 3-0-0
120 Roelef Hilbrants weduwe 4-0-0
121 Berent Hilbrants 4-0-0
121 Albert Hilbrants 1-0-0
119 Campinge 4-0-0
114 Willem Westebringe 4-0-0
90 Albert Willinge 3-0-0
115 Hendrick Westebringe 2-0-0
91 Hendrik Scheper 1-0-0
103 Noch een scheper 1-0-0

 

Goetschattingen Karspel Rolde 1705

Huisnr. Grolloo
120 450-0-0 Jan Otten 25-0-0
121 100-0-0 Albert Hilbrants 300-0-0
800-0-0 an obligaties 800-0-0
88 700-0-0 Jan Roelefs 150-0-0
89 300-0-0 Wolter Willinge 100-0-0
91 0-0 Jan Heijns en Harm Heijns, arm
92 350-0-0 Jan Oostebringe vrouwe 50-0-0
93 250-0-0 Jan Harms Scheper sijn vrouwe 50-0-0
93 550-0-0 Carst Hilbrants 150-0-0
95 1900-0-0 ( Egbert Haange 300-0-0
( obligatie op de landtschap ( 1000-0-0 ) 500-0-0
600-0-0 an obligaties
99 700-0-0 Tale en Hindrick Woerdinge 125-0-0
98 900-0-0 Jan Lange Jans, sonder obligaties 200-0-0
102 75-0-0 Lubbert Hassels 25-0-0
108 700-0-0 Hindrickien Coijters 150-0-0
109 725-0-0 Roelof Huisinge, sijn broeder wegens hem 150-0-0
300-0-0 Capitaal
110 250-0-0 Mense Huisinge 50-0-0
110 300-0-0 Arent Huisinge 25-0-0
112 75-0-0 Hend. Timmerman
112 50-0-0 Albert Scheper
113 900-0-0 Jan Pieters 150-0-0
115 50-0-0 Frerick Jans
96 500-0-0 Hendrick Meijer 25-0-0
114 700-0-0 Willem Westebringe, Remmelt Coijters wegens hem 100-0-0
119 1000-0-0 Bastiaan Haange 400-0-0
obligatie op de landtschap 500-0-0
600-0-0 Capitael
103 50-0-0 Jan Brevoort scheper

 

Heerdstedengeldregister van Grolloo 1742

Huisnr. Grolle
88 De Wed. van Remmelt Haange 4-0-0
119 Claas Haange 4-0-0
96 Harm Joesten 1-0-0
92 Harm Lantinge, Meijer v.d. erfgenamen v.Egb.Haange 4-0-0
93 Lucas Hagtinge 4-0-0
94 Willem Assen 2-0-0
95 Harm Julsinge 4-0-0
120 Gemt op Otten 4-0-0
121 De Wed. van Jan Brants 3-0-0
99 Willem Woerdinge 1-0-0
106 De Wed. van Jan Geerts 1-0-0
107 Hindrik Helping 2-0-0
110 Albert Huisinge 4-0-0
97 Jan Roelofs 4-0-0
98 Hindrik Langejans 2-0-0
98 Roelof Timmerman 2-0-0
108 Koijters 4-0-0
109 Roelof Amelte 1-0-0
110 Jan Luddinge 4-0-0
88 Jan Langejans 3-0-0
89 Frerik Langejans 3-0-0
103 Geert Scheper 1-0-0
91 De Wed. Wijcker Willinge 1-0-0
114 Roelof Westebrink 4-0-0
113 Jan Scheper 1-0-0

 

Heerdstedengeldregister van Grolloo 1754

Huisnr.
88 Jan Langejans 3-0-0
89 Fredrik Langejans 2-0-0
91 De Wed.Wijger Willinge 1-0-0
92 Roelef Roelefs Muelmans Meijer (van Egbert Haange) 2-0-0
93 Roelef Sijberinge 1-0-0
94 Roelef Huisinge op Julting 4-0-0
95 Harm Lantinge 4-0-0
96 Harm Joesten 1-0-0
97 Jan en Roelefs Hagtinge 4-0-0
106 De wed. Jan Geerts 1-0-0
99 Jan Luddinge 4-0-0
104 Lambert Alberts op peters plaats 4-0-0
105 Willem Remmelts Haange 4-0-0
98 Hindr: Helprichs meijer van de Wed.Hendr: Langejans 2-0-0
107 Helperik Hindriks 1-0-0
108 Remmelt Coyters 4-0-0
109 Willem Assies 1-0-0
109 De kinderen van Alberts Harders 1-0-0
110 Beerent Harms 1-0-0
110 Lucas Huisinge 4-0-0
114 De peter Westenbrinks 4-0-0
115 Wilhelmus Davids 1-0-0
115 Jacob Ties heeft geen Remis van HooftgeIt dog is seer arm
119 Willem Claas Haange 1-0-0
120 Albert Brands 2-0-0
120 Jan op Otten 4-0-0
121 Roelef Jans Hilbrands 2-0-0
121 Hindrik Jans Hilbrands 1-0-0
121 De Wed: Hindrik Langejans 1-0-0
103 Egbert Scheper 1-0-0
113 Jan Scheper 1-0-0

 

Heerdstedengeldregister van Grolloo 1764

Huisnr. Grolle
88 Albert Geerts wedw. 3/4 plaats 3-0-0
89 Frerik Langejans een half bour 2-0-0
91 Wilhelmus Davids een kuiter 1-0-0
92 Hindrik Oostebrink een half bour 2-0-0
93 Roelef Sybringe een half bour 2-0-0
94 Roelef Huisinge vol 4-0-0
95 Harm Warners. vol 4-0-0
96 Harm Joesten een kuiter 1-0-0
97 Roelef Hagtinge een herbergier en half bour 3-0-0
98 Hindrik Langejans een half bour 2-0-0
99 Hindrik Woerdinge een kuiter 1-0-0
106 Jan Meijer een half bour 2-0-0
104 Albert Lamberts vol 4-0-0
105 Willem Remmels Haange vol 4-0-0
een ledig huisien hoort Willem Assies
110 Beerent Harms een half bour 2-0-0
110 Hindr.Langejans wedw. woont in de kamer 1-0-0
107 Helprik Hindriks een kuiter 1-0-0
108 Habe Coijters vol 4-0-0
109 Wlllem Assies een half bour 2-0-0
110 Lucas Huisirige vol 4-0-0
114 Peter Westenbrinks wed. vol 4-0-0
115 Harm Lantinge een kuiter 1-0-0
115 Pieter Jans van Dalen kuiter 1-0-0
119 Willem Claas Haange half bour 2-0-0
103 Wijger Hindriks een kuiter 1-0-0
120 Wolter Joesten vol 4-0-0
121 Jan Hagtinge half bour 2-0-0
121 Hindrik Hilbrands een kuiter 1-0-0
103 Jan Harms Scheper 1-0-0
113 Jan van Ringen Scheper 1-0-0

 

Heerdstedengeldregister van Grolloo 1774

Huisnr.
88 Albert Geerts weduwe 3-0-0
89 Frerik Langejans 2-0-0
91 Roelof Lantinge 1-0-0
92 Helpregt Oostbrink 2-0-0
93 Hendrik Subringe 2-0-0
94 Roelof Berents 2-0-0
95 Jan Lamberts 1-0-0
96 Harm Joosting 1-0-0
97 De Weduwe Roelof Hagting 3-0-0
98 Hendrik Langejans 2-0-0
99 Hendrik Woerdinge 2-0-0
90 Roelof Huising 3-0-0
104 Albert Lamberts 4-0-0
105 Willem Remmelts Raange 4-0-0
106 Klaas Alberts arm -
106 Hendrik Alberts 2-0-0
106 Aaltien weduwe van Jan Meijer 1-0-0
107 Hendrik Helpregts 1-0-0
108 Arent Dlllinge 4-0-0
109 Weduwe Jan Assijs 2-0-0
110 Lukas Huising 3-0-0
114 De Weduwe Roelof Pieters Westerbrlnk 4-0-0
115 Jan Gerrits 1-0-0
115 Pieter van Dalen arm -
103 Hendrik Scheper 1-0-0
118 Wijgger Hendriks 1-0-0
119 Willem Klaas Haange 2-0-0
120 Geert Lamberts 1-0-0
120 Weduwe Reinder Geerts 4-0-0
121 Roelof Hilbrants 1-0-0
121 Hendrik Hilbrants 1-0-0

 

Heerdstedengeldregister van Grolloo 1784

Huisnr. Grolle
88 Geert Alberts houd 2 paarden 2-0-0
89 Hindrik Freriks halve boer 2-0-0
91 Klaas Hindriks Marissen 1-0-0
92 Helprig Oostebring halve boer 2-0-0
93 Hindrik Sijbering halve boer 2-0-0
94 Albert Sijbering halve boer 2-0-0
95 Jan Lamberts Krabben 1-0-0
96 Geert Lamberts halve boer 2-0-0
97 De Wedw.Roelof Hagting volle boer en houd herberge 5-0-0
98 Hindrik Langejans halve boer 2-0-0
106 Jan Strating halve boer 2-0-0
107 Hindrik Helprigs 1-0-0
108 Lambert Schuiring halve boer 2-0-0
109 De wedw. Jan Assijs halve boer 2-0-0
110 Albert Huisinge volle boer 4-0-0
105 Willem Remmels Haange volle boer 4-0-0
104 Albert Lamberts Krabben halve boer 2-0-0
104 Hindrik Lamberts Krabben halve boer 2-0-0
90 Roelof Huising volle boer 4-0-0
111 Jan Gerrits 1-0-0
112 Luikien Dillinge halve boer 2-0-0
112 Hindrik Everts 1-0-0
114 Jan Pieters Westebring volle boer 4-0-0
103 Wijgher Hindriks 1-0-0
119 Claas Willems Haange halve boer 2-0-0
120 Geert Reinders volle boer 4-0-0
121 Beerent Roelofs Hilbrants
121 Hindrik Hilbrants halve boer 2-0-0
99 Arent Hendriks Marissen woont in H.Woerings huis 1-0-0

 

Heerdstedengeldregister van Grolloo 1794

Huisnr.
88 Geert Alberts 3/4 boer 3-0-0
89 Bastiaan Haange keuter 1-0-0
90 Roelof Huisinge (Huiting) keuter 1-0-0
91 Klaas Hindriks Marissen keuter 1-0-0
92 Helprig Oostebrink 1/2 boer 2-0-0
93 Hindrik Sijberinge 1/2 boer 2-0-0
94 Albert Sijberinge 1/2 boer 2-0-0
95 Albert Hindriks keuter 1-0-0
95 Jan Lamberts Krabben keuter 1-0-0
96 de Wedw.Roelof Hagtinge volle boer en Neringe 5-0-0
97 Knellijs Harms keuter en winkel 2-0-0
98 Hindrik Langejans vol 4-0-0
99 Klaas Albers Marissen arm __
102 Jan Boes arm __
102 Roelof Brouwer keuter 1-0-0
106 Jan Strating 1/2 boer 2-0-0
107 Hindrik Helprig keuter 1-0-0
108 Arent Hindriks Marisse keuter 1-0-0
108 Lambert Alberts Schuiring 1/2 boer 2-0-0
109 De Wedw. Jan Assijs 1/2 boer 2-0-0
110 Albert Huisinge vol 4-0-0
105 Gerrit Haange volle boer 4-0-0
104 Albert Lamberts Krabbe 3/4 boer 3-0-0
103 Hindrik Wijchers keuter 1-0-0
111 De Wedw.Jan Gerrits vol 4-0-0
111 Jan Bloemers(er bij in huis) is van't ampt 1-0-0
112 Geert Reinders 1/2 boer 2-0-0
113 Hindrik Evers en Zoon keuter en 't ampt 2-0-0
114 Jan Pieters Westebrink 3/4 boer 3-0-0
115 Lambert Wijchers keuter 1-0-0
119 Claas Willems Haange 1/2 boer 2-0-0
120 Lense Jans (Heuker) volle boer 4-0-0
121 Geert Joesten 1/2 boer 2-0-0
121 Hindrik Annen keuter 1-0-0
113 De Oosteresche Scheeper Bouke 1-0-0

 

Heerstedengeldregister van Grolloo 1804

Huisnr. Grollo
88 Albert Hind: 1/2 boer 2-0-0
89 Bastiaan Haange keuter 1-0-0
90 Roelf Huizing keuter 1-0-0
91 Klaas Hind: keuter 1-0-0
92 De wedw.Helprig Oostebrink 1/2 boer 2-0-0
93 De wedw. H.Sijbering 1/2 boer 2-0-0
94 Roelof Alberts Sijbering 1/2 boer 2-0-0
95 Pieter Hind: Brouwer keuter arm -
95 Lambert Hoving keuter arm -
96 Albert Hind: Sijbering half boer 2-0-0
97 Hind: Hagting en broers volle boer/hospes 5-0-0
98 De wedw. Hind: Langejans volle boer 4-0-0
99 Arent Hind: Marissen keuter 1-0-0
106 Jan Strating keuter 1-0-0
107 Hind: Helprigs keuter 1-0-0
108 Geert Jans volle boer 4-0-0
109 Willem Assijs 1/2 boer 2-0-0
110 Albert Huising keuter 1-0-0
110 Arent Reinders 3/4 boer 3-0-0
105 Gerrit Haange volle boer 4-0-0
104 Lucas Krabben volle boer 4-0-0
103 Jan Krabben Scheper 1-0-0
102 Willem Geerts keuter 1-0-0
101 Berent Gerrits (Ratering) kleermaker 2-0-0
101 Jan Boes zwak 1-0-0
112 Geert Reinders half boer 2-0-0
113 Bouke Tonnis scheper 1-0-0
114 De wedw. Jan Pieters (Westebrink) volle boer 4-0-0
115 Cornelis Harms coopman 2-0-0
117 Roelf Jans keuter 1-0-0
118 Klaas Willems keuter 1-0-0
118 Hind: Wijchers zwak keuter 1-0-0
119 De wedw. H.Krabben volle 4-0-0
120 Jan Hindriks keuter 1-0-0
121 De wedw. Geert Jacht 1/2 boer 2-0-0

 

Register of Quohier van de Vaste Goederen gelegen i.h. Carspel Rolde. 1807

huisnr. huisnr.
 (HM) Bewoners de huizen Eigenaars
der huizen
Soort eigendom  waardeel

88

84

Albert Holtman Roelof Tyn huis, 2 schuren, hof

9/16

en binnengrond

1/8 in H.

89

85

Bastiaan Haange eigenaar huis, schuur en hof

1/4

en binnengrond

1/4 in H.

90

86

Roelof Huizing eigenaar huis, 2 schuren en hof

1/4

en binnengrond

1/16 in H.

91

87

Klaas Lucas Wever eigenaar huis, schuur en hof

1/8

92

88

wed. Helprig Oostebrink eigenaarsche huis, 2 schuren en hof

9/16

en binnengrond

1/16 in H.

93

89

Roelof Hendriks Sijbring eigenaar huis, 2 schuren, schaap

11/16

hok, hof en binnengrond

3/32 in H.

94

90

de kinder van A. Sijbring eigenaars huis, 2 schuren en hof

3/4

5/16 in H.

95

91

Jan Boes Pieter Egberts Hoben huis, schuur en hof

1/4

95

92

Lambert Harms Pieter Egberts Hoben een kamer ( bij 91 )

96

93

Albert Hendriks Sijbring eigenaar huis, 2 schuren,

5/8

schaaphok en hof

3/32 in H.

97

94

Hendrik Hagting eigenaar huis, 3 1/2 schuren,
2 hofjes binnengrond

98

95

Jan Langejan eigenaar huis, 4 schuren, hof

1

en binnengrond

7/16 in H.

99

96

Arent Hendriks (Marissen) eigenaar huis, schuur en hof

1/4

1/32 in H.

101

97

Jan Berents (Schooljan) eigenaar huis, schuur en hof

1/4

102

98

de wed. Willem Geerts eigenaarsche huis en schuur

102

* 99 Berent Gerrits (Ratering) eigenaar huis en schuur

1/16

104

100

Lucas Krabben W. Assijs en cons. huis, 2 schuren en hof

1 1/8

104

101

Klaas Hendriks Marissen W. Assijs en cons. een kamer (bij 100)

105

102

eigenaar huis, 3 schuren en hof

1 1/8

1/4 in H.

106

103

Jan Strating eigenaar huis, 2 schuren een

1/2

hof en binnengrond

1/4 in H.

107

104

Hendrik Helprigs eigenaar huis, schuur en hof

3/8

1/16 in H.

108

105

Geert Jans Veenhoven Pieter Egberts Hoben huis, 2 schuren een

1 1/8

schaaphok en hof

1/4 in H.

109

 *106 Willem Assijs eigenaar huis, 2 schuren en hof

13/16

3/8 in H.

110

107

Albert Huizing eïgenaar een kamer, (bij 108)

110

108

Berend Bruins A. Huizing huis, 4 schuren en hof

1

1/4 in H.

103

109

Jan Krabben Scheper de Westereindsche Boer huis, schuur en hofje

112

110

Geert Reinders eigenaar huis, schuur, hof

3/8

en binnengrond

3/16 in H.

113

111

Bouke Tonnis Scheper de Oostereindsche Boer huis en hof

114

112

wed. J.P. Westerbrink eigenaarsche huis, 2 schuren,

1

schaaphok en een hof

1 in H.

115

113

Kornelis Harms de wed. Westenbrink huis, schuur en hof

1/4

117

114

Roelof Jans Geert Reinders huis, schuur, hof

1/4

en binnengrond

118

115

Claas Camping eigenaar huis, schuur en hof

1/4

1/16 in H.

118

116

Hendrik Wijchers Geert Reinders huis, schuur en
binnengrond

1/2 in 11.

119

117

de wed. H. Krabben Harm Tamming huis, 3 schuren, hof
en binnengrond

1/2 in H.

120

118

Hendrik Berents huis, schuur, hof

1

en binnengrond

1/16 in H.

121

119

eigenaarsche
>eigenaarsche
een kamer (bij 120)

121

120

Hendrik Jans wed. Geert Joesten huis, schuur en hof

1/2

Opmerking:

De waardelen zonder toevoeging gaan alle door veld en groen.

De afkorting H in de kolom waardelen staat voor Holtwaar.

 

* 99 en 106. In het quohier staat letterlijk:

" Willem Assijs gebruik van 1/16 waar behorend"

" aan Berend Gerrits".

 

 


Repartitie of aanslag ten behoeve van de kosten der toren te Rolde 27 juny 1822

 

 

huisnr. Namen montant v d aanslag
88 Albert Holtman 2-40- :
89 de wed. Batiaan Haange 4-10- :
90 Reinder Nijmeijer 1-50- :
90 Roelof HUizing 3-90- :
91 Jan Heering : -80- :
92 Jan Hagting 3-60- :
93 de Erven en wed. R.en H. Sijbring 6- : - :
94 Jan Oldejan 2-85- :
95 Lambert Krabben : -80- :
95 Klaas Klazens : -30- :
96 Albert Sijbering 6-30- :
97 Berent Hagting 4-15- :
98 Roelof Langejan 5-65- :
99 Arent Marissen 2-40- :
101 Jan Schooljan 2-40- :
102 Berent Ratering : -30- :
103 Helprig Weersing : -30- :
104 Jans Boes 2-85- :
105 Willem Haange 3- : - :
106 Klaas Huizing : -95- :
107 Roelof Weersing 1-30- :
107 Hendrik Weersing 1-30- :
108 Geert Jans Kam ps 2-85- :
109 Lambert Floris en Zoon 3-90- :
110 Hendrik Herders 2-40- :
110 Albert Huizing 4-70- :
111 Jan Krabben 1-10- :
112 Jan Adams 2-70- :
113 Geert Koops : -60- :
114 Roelof Lukas 2-85- :
115 Kornelis Heuker 2-25- :
116 de wed. Klaas Kamping 2-20- :
117 Willem Kamping : -60- :
118 de wed Geert Reinders 1-20- :
119 Hendrik Krabben 2-95- :
120 Hendrik Berens 3-60- :
114 Bauke Tonnis 1-10- :
121 Roelof Nijboer 2-10- :
121 de wed. Geert Joesten & zoon 1-50- :

 


 

Bewonersgeschiedenis 1826-1827

 

 bewonersgeschiedenis 1826-1827