Toegankelijkheid

Grolloo van verleden tot heden

BIJLAGEN

 

SITUATIE VOOR DE RUILVERKAVELING

essen Grolloo RUILVERKAVELING stiltegebied radiosterrenwacht

Kaart: VVV Rolde


straten Grolloo 1986

GROLLOO
1. Ned. Herv. Kerk 4. GroIloërholt
2. Dorpshuis 5. Openbare lagere school
3. Sportveld 6. KleuterschoolLIJST VAN VERENIGINGEN, COMMISSIES, STICHTINGEN, ENZ. IN GROLLOO.

Let op, dit was ten tijde van de publicatie van het boek in 1983

 

Sportvereniging Grolloo en Omstreken, secr. esse: mevr. R. Hendriks-Brands, Hoofdstraat 30, Grolloo.
Supportersvereniging S.G.O., secr. esse: mevr. R. Oldejans-Wolf, Zuiderstraat 5, Grolloo.
Plattelandsvrouwen, secr. esse: mevr. M.J. Sloots-Beyering, Hoofdstraat 1, Schoonloo.
Boermarke, secr.: R. Dilling Rzn, Tienmaatsweg 1, Grolloo.
Oudercommissie O.L.S., secr. esse: mevr. H. Nijmeijer, Amerweg 14, Grolloo.
Oudercommissie Kleuterschool, secr. esse: mevr. L. Hagting, Amerweg 75, Grolloo.
V.V.V., secr.: W. Hadders, de Pol 1, Grolloo.
Zangvereniging "Vriendenkring" secr. esse: mevr. M. Haange, Oostereind 8, Grolloo.
D.L.G., secr.: H.J. Hadders, Hoofdstraat la, Schoonloo.
Stichting Sociaal Cultureel Werk Rolde, Begeleidingscommissie Grolloo, secr. esse: mevr. E. Evers-Hoven, Schoonloërstraat 20, Grolloo.
Bejaardensoos, secr. esse: mevr. M. Dilling-Eding, Amerweg 4, Grolloo.
IJsvereniging "Het Evenveen ", secr: R. Haange, Oostereind 8, Grolloo.
Peuterspeclzaal "Prugelstee", secr. esse. mevr. G. Homan, Schoonloërstraat 8, Grolloo.
Stichting "Het Markehuis" secr. esse: mevr. F. Kip-Meppelink, Schoonloërstraat 6, Grolloo.
Spelgroep "De Pol", secr. esse: mevr. M.J . Sloots-Beyering, Hoofdstraat 1, Schoonloo.
Toneelvereniging "T.O.G.", secr. esse: mej.I. Hofsteenge, Meerstraat 146, Emmen.
Kerkeraad, Ned. Herv. Kerk, secr.: P. Sijbring, Oostereind 12, Grolloo.
Vrijzinnig Hervormde Vrouwenvereniging, secr. esse: mevr. J. Enting-de Weme, Kruisboomlaan 35, Grolloo.
Werktuigenvereniging, administr.: H. Lesschen, Schoonloërstraat 16, Grolloo.
Commissie Dorpsbelangen, secr. esse: mevr. M. Hoven-Beijering, Hoofdstraat 2, Grolloo.
Muziekvereniging Crescendo.secr.: J. Oosterman, Amerweg 10 Grolloo.
Carnavalsvereniging De Bokkerieders. secr.: H. Enting, Amerweg 65 Grolloo.
Begrafenisvereniging Grolloo en Omstreken. secr.: J. Gommers, Middenstreek 7 Grolloo.
Poterbewaarplaats. secr.: J. Tolner, Rolderstraat 10 Grolloo.

Grolloo, februari 1984

NOG ENKELE ANDERE GEGEVENS.

Busdiensten:
Grolloo heeft een uursverbinding met Assen en Emmen. Ongeveer 10 minuten voor het hele uur kan men naar Assen en op het halve uur naar Emmen.

Winkels:
De winkels in Grolloo zijn dagelijks geopend van 8.30 uur tot 18.00 uur. Op vrijdagavond kan men er terecht tot 20.00 uur. Iedere dinsdagmiddag vanaf 12.30 uur zijn de winkels gesloten.

Postkantoor:
Het rijdende postkantoor staat iedere ochtend van 9.15 uur tot 9.45 uur aan de Hoofdstraat tegenover café Hofsteenge. Hier bevindt zich ook een postzegelautomaat terwijl de brievenbus is bevestigd aan het café.

Bibliobus:
De bibliobus komt elke woensdagochtend van 9.00 uur tot 10.00 uur bij de openbare lagere school.

Kerkdiensten:
Deze vinden plaats elke zondagochtend om 10.30 uur.


Hieronder een lijst met adressen van inwoners van Grolloo

Download het pdf-bestand

ENKELE WIJZIGINGEN EN AANVULLINGEN BIJ DE TWEEDE DRUK

In Colofon toevoegen:
Reproduktie van de foto's: Provinciaal Bestuur van Drenthe - Fotoafdeling.

blz. 8 De hier afgebeelde boerderij stond aan De Pol, op de plaats van het huidige dorpshuis. Voor de bouw van Het Markehuis is deze boerderij afgebroken.
blz. 12 Toevoegen in voorlaatste regel achter boerenhoeven: bestond.
blz. 48 Vier regels van onderen: Andere moet zijn: Anderse
blz. 95,96 en 99 Basjan is Bastiaan
blz. 100 R. Weggemans was de overgrootvader van de huidige aannemers.
blz. 157 De voetbalvereniging Ready is reeds in 1933 opgericht.
blz. 157 Onderschrift foto wijzigen in: Sportvereniging S.G.O. in 1950.
blz. 162 Toevoegen: Het eerste bestuur van Crescendo bestond uit de volgende personen: B. Luinge, J. Luinge, A. Smit, H. Hofsteenge, W. Kamping en L. Huizing. (Op de foto eerste rij v.l.n. r.)
blz. 177 Plan van Toelichting wijzigen in: Plan van Toedeling.
Het betreft hier voornamelijk de Noord-es van Grolloo veranderen in: Het betreft hier een gedeelte van de verkaveling rond het dorp Grolloo.