Toegankelijkheid

Grolloo in het nieuws

Bron: De Kloetschup, een uitgave van het Rolder Historisch Gezelschap
Drentsche en Asser Courant

28 Maart 1851.

De marktgenooten van 't Grolloerhout (gemeente Rolde) worden bij dezen opgeroepen, om op dinsdag den eersten April 1851, te vergaderen ten huize van Hendrik Enting te Grolloo, teneinde te delibereren over den verkoop van het zoogenoemde Grolloer Hout. Namens eenige Marktgenooten van 't Grolloerholt


27 mei 1891

Daar in bijna alle Drentsche dorpen de huizen meestal met stroo en riet gedekt zijn, is het merkwaardig te vernemen te vernemen, dat thans een nieuwe methode van dekken door rietdekkers uit Friesland alhier wordt toegepast bij een nieuw gebouwd huis. Het dek riet is daar niet met bandgarden en weeden vast gemaakt, maar met ijzerdraad, waarmede het dak doorgenaaid en zoo aan de latten vastgemaakt wordt. Deze methode heeft niet alleen dit voordeel, dat het bindsel duurzamer is dan met twijgen, maar ook dat het bij brand niet los laat en alzoo het dak niet afglijden kan, waardoor het uitzicht op redding veel groter wordt. Vooral om dit laatste is deze methode zeer aan te bevelen en bij een tweede nieuw gebouwd huis wordt deze ook gevolgd.


29 september 1891

Dat er bij het gebruik van levensmiddelen niet altijd met de noodige voorzichtigheid wordt gehandeld, is hier dezer dagen gebleken. Een kind van een ingezetene alhier, was zeer ongesteld, leed aan diarhe en bezat weinig eetlust. Daar het echter nog trek naar ongekookt of ongebraden spek openbaarde, werd het in ruime mate met zoodanig spek, uit Amerika afkomstig, gevoed. Een veel heviger ongesteldheid, die met den dood eindigde, was het gevolg, waarbij wel de hulp van een bekwaam arts werd ingeroepen, doch te laat. De arts kon slechts verergering van de ongesteldheid, ontstaan door het gebruik van dit spek, constateren.


19 oktober 1891

Ofschoon geen almanak voor deze plaats eene jaarmarkt aanwijst, bestaat hier toch minstens eenmaal in het jaar eene gelegenheid, die door vreemdelingen en inwoners op prijs wordt gesteld, en waarbij door menigeen vrij wat meer pret wordt gemaakt, dan op menige jaarmarkt het geval is. Die gelegenheid is de zondagavond voor de groote herfst jaarmarkt te Zuidlaren en had hier dus gisteravond plaats. Tal van vreemdelingen uit de gemeenten Sleen, Zweelo, Dalen, Schoonebeek enz., komen hier met hunne paarden aan, om er den nacht door te brengen. De geleiders dezer paarden zijn meest jonge lieden, en daar de jongelieden uit ons dorp en uit nabij gelegen gehuchten zich met dezen in de herbergen vereenigen, wordt er veel pret gemaakt. Doch jongelingen kunnen in den regel niet best pret maken zonder meisjes, en dit weten onze dorpsschoonen, zodat zij zich bij de vroolijken club aansluiten en er dan eene kermis in miniatuur plaats heeft, waarbij een zoo opgewekte toon en eendrachtige zin heerschen, als men dit op de grootere markten soms wel wenschen zou.

Grolloo wordt op deze wijze een aanknopingspunt met het zuidenveld waardoor de Grolloër kasteleins Enting, Weersing en Ratering bekend en de Grolloër dorpsschoon en geroemd worden. 't Wordt hier op den duur een volksvermaak van den nieuwe tijd, dat meer op prijs wordt gesteld, nu menige traditioneele volksgewoonte van lieverlede verdwijnt.

Dat de aanvoer van paarden naar de Zuidlaardermarkt dit jaar groot is blijkt hieruit, dat reeds gistermiddag koppels van meer dan twintig jonge paarden alhier arriveerden. Omdat vele der Zuidveldsche markt bezoekers tot de chr. Ger. Kerk behooren, begint het paardenvervoer hier reeds zaterdag en duurt tot hedenmiddag voort.

Bij den kastelein E. Braams op het veld tussen Rolde en Borger verschenen heden zes jonge paarden onbeheerd, die waarschijnlijk hun geleiders ontkomen of uit eene weide verdwenen waren.


14 mei 1893

Misschien als een gevolg van het toenemend wereldverkeer worden de gevallen van langdurige dienstbetrekking meer zeldzaam. Merkwaardig is daarom de beroepsvervulling van den schaapherder G. Stevens alhier.

Op 25-jarigen leeftijd werd hij in 1849 scheper te Schipborg, vanwaar hij 1 mei 1853 vertrok naar deze plaats. Veertig jaren achtereen heeft hij dagelijks met de schapenkudde op de heide alhier omgezworven en nog is de oude goed ras en kras. Van de boeren, die hier destijds schapenhouders waren, is geen enkele meer in leven, zodat hij op den ouden dag nog voor een nieuw geslacht landbouwers zijn diensten verricht.

Behalve den 1 mei, die hem aan zijn 40 jarigen diensttijd alhier herinnerde was ook de 12 mei als zijne geboortedag niet voor hem en zijne echtgenoote en kinderen van belang ontbloot.

De algemene waardering van de landbouwers alhier en de tevredenheid met zijn werk is zeker de beste belooning, waarin hij zich in dezen merkwaardigen tijd mag verheugen.


15 september 1893

Daar in onze tijd veel aandacht aan heide ontginning geschonken wordt, is het niet onbelangrijk te vernemen met welke middelen men daartoe in Drenthe het beste komt. Alhier werd voor vijf jaren een slag heide, groot 9.49 H.A., verkocht voor j. 70. De koper bouwde daarop een huis en begon te ontginnen. Thans in het vierde jaar na de ontginning, heeft hij op dien grond verbouwd: bijna 350 hokken winter en zomerrogge, 100 à 120 H.L. aardappelen en 4 à 5 voeren boekweit, welke gewas voldoende is om aan een gezin en eenig vee, bijv. een paard, een paar runderen en 30 à 40 schapen, den kost te geven, met dien verstande, dat er eenige voeren hooi van ander land werden aangevoerd. De ontginning begon door het droogleggen en daarna het omgraven van den grond. Het voornaamste deel van den mest wordt bekomen door de schapenhouderij. Het aantal heideschapen, dat er in de zomer gehouden wordt, bedroeg eerst 40 à 60 stuks en dit jaar 150, waardoor veel stikstofhoudende mest bekomen wordt. Kunstmest werd hier tot nog toe niet gebruikt.

Het bouwland doet thans in kwaliteit voor dat der Grolloëresch niet onder, en het winterkoren was veel beter dan dat op de esch.


28 december 1893

Dinsdag j.l. den 2en Kerstdag, werd door den rederijkerskamer "Eendracht" alhier, ten huize van B. Weersing, eene toneelvoorstelling gegeven. Een groot publiek woonde de voorstelling bij. Opgevoerd werden: 1 "Ontmaskerd", 2 "Een uurtje voor de bruiloft" en 3 "Daar is mijnheer", alle drie blijspelen, welke stukken zeer goed van stapel liepen.


1893

Bestrijding der muizen.

Den 11 oktober j.l. ontving ik het bezoek van twee landbouwers uit Grolloo, die kwamen vragen naar een middel tegen muizen, die afgelopen zomer groote schade hadden aangericht in het roggewas en zich nu in de jonge rogge vertoonden. Reeds den 16 oktober dezer ontving ik betreffende het verstrekte middel saccharine strychnine haver onderstaand bericht, hetwelk meer algemeen bekend te maken mij door den berichtgever vergund werd. Weledel Heer! De uitwerking van het muizenvergif overtreft de verwachting. Donderdag heb ik een klein gedeelte beproefd op eenen akker, alwaar vrijdag reeds doode muizen werden gevonden. Vrijdag zijn wij met twee man bezig geweest; het onderzoek, zaterdag ingesteld, leerde, dat overal waar het vergif gelegd was, doode muizen werden aangetroffen zoodat voldoende blijkt, dat het middel uitstekend werkt. In eene gisteravond gehouden boervergadering is dan ook besloten 50 kilo te bestellen, waarvoor ruim 36 gulden bij elkaar is. Vriendelijk verzoek ik u deze bestelling voor ons te willen doen; gaarne hebben wij het zoo spoedig mogelijk.

met achting,
uw Ed. dw. dr.,
(w.g.) A. Huizing

Bedoeld middel is te bekomen bij A. Wasmuth en Co te Ottensen-Hamburg, 5 kilo à 7,50 mark, 25 kilo à 35 mark, 100 kilo à 120 mark.

De giflegger (zie mijne beschrijving in het Ned. Landbouw weekblad 1893, no 28, hieronder opgenomen) kost 3 mark. Het gebruik hiervan is ten zeerste aan te bevelen, terwijl dan meer werk gedaan kan worden en ook omdat men dan het vergif niet in de handen behoeft te nemen.

H. D. S. Hasselman, Rijkslandbouwleeraar, Assen 21 okt 1893.


27 augustus 1894

In een gisteravond hier gehouden vergadering werd het plan tot oprichting eener boterfabriek met handkracht besproken. Nadat van 147 koeien de melk was toegezegd, werd getracht het benodigde kapitaal door het plaatsen van aandelen te vinden. Van zoodanige aandelen, groot f 10, werden staande de vergadering ruim 100 geplaatst, zodat ruim de helft gevonden is. Een voorlopig bestuur is gekozen, bestaande uit de h.h. B. Hoben, T. Boerema, J. Hagting, A. Huizing, A. Hofsteenge, H. Zijgers en B. Hilbers.


3 oktober 1894

Met den bouw eener cooperatieve zuivelfabriek, met handkracht werkende, is hier een aanvang gemaakt.

Het gebouw zal staan in de kom van het dorp, op de plaats waar vroeger de school heeft gestaan. De uitvoering van het werk is opgedragen aan de timmerlieden B. Weersing en R. Weggemans. Men denkt omstreeks 1 november met de machinale boterbereiding te kunnen aanvangen.