Toegankelijkheid

Grolloo van verleden tot heden

gvvth-001 Colofon:

.

Uitgave: Commissie Dorpsbelangen Grolloo
Auteurs: J. Mellema-Abeen
L. Koops
L. Lesschen
S. Luinge
Eindredactie: G. Kip
L. Koops
Oude foto's: Inwoners van Grolloo
Overige foto's: R. Dilling
Kaarten: Prov. V. V. V. Drenthe
V. V. V. Rolde
Ruilverkaveling Grolloo-Schoonloo
Typewerk: Mej. H. Lesschen
G. Stokker-Luinge
A.B.C. Koops-Vos
Druk: RAC - ASSENGrolloo, november 1983

INHOUDSOPGAVE

blz.
Voorwoord 3
Geschiedenis 4
De boermarke 19
Het dorp Grolloo als kleine sociale gemeenschap 33
Van ijs tot heide 48
De scheper 65
Enkele oude dorpsgebruiken 71
Van heide tot bos 79
Flora en fauna rondom Grolloo 91
Van klompenmaker tot bibliobus 95
Het taalgebruik 108
De blikken kerk 112
De coöperatieve zuivelfabriek 114
De Berenkuil 126
Recreatie 131
Ruilverkaveling Grolloo/Schoonloo 134
Streekverbetering Grolloo/Schoonloo 146
Het verenigingsleven 147
Literatuur 173
Bijlagen 175
VOORWOORD

De Commissie Dorpsbelangen Grolloo heeft in haar korte bestaan reeds een duidelijke en volwaardige plaats verworven tussen het grote aantal verenigingen en organisaties dat Grolloo rijk is.

Tot het uitgebreide takenpakket van de commissie hoort ook het informeren van nieuwe inwoners over hun nieuwe woonplaats. Daarvoor werd een paar jaar geleden een stencil samengesteld met adressen van de secretariaten van de verenigingen in Grolloo. Al gauw bleek, dat er behoefte bestond aan uitgebreidere informatie over ons dorp. Daar de commissieleden zich niet in staat achtten dit te verzorgen, werd een beroep gedaan op een viertal inwoners van Grolloo, te weten mw. J. Mellema-Abeen en de heren L. Koops, L. Lesschen en S. Luinge. Zij zouden, ieder vanuit een andere ingang, het heden en verleden van Grolloo kort beschrijven.

Aan hun enthousiasme is het te danken, dat de eenvoudige opzet van het eerste uur is uitgegroeid tot een compleet boekwerk. U zult tijdens het lezen aan de manier van schrijven merken dat dit boek door vier personen is geschreven. Wij hebben dit nergens als storend ervaren.

De Commissie Dorpsbelangen is de schrijvers bijzonder dankbaar voor hun grote inzet waardoor een belangrijk stuk dorpsleven voor de toekomst is vastgelegd.

Daarnaast willen we graag iedereen bedanken die - op welke wijze dan ook - een bijdrage heeft geleverd aan de totstandkoming van dit boek.

We hopen dat u het met veel plezier zult lezen.


Namens de Commissie Dorpsbelangen Grolloo
Hendrikus Schrotenboer
(voorzitter)